Περισσότερα από ένα

Τσεγκελή Άννα
Περίληψη: 

Επιλέγουμε το Virtual Manipulative με το λογισμικό Pattern Blocks. Ειδικότερα επικεντρωνόμαστε στη δραστηριότητα Περισσότερα από ένα, όπου τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τα γεωμετρικά σχήματα και πειραματίζονται με την ανάλυση και τη σύνθεση τους σε άλλα σχήματα και μέρη. Η δραστηριότητα δίνει έμφαση στην έννοια της Μέτρησης και αφορά τη χωρητικότητα. Σχετικά με το Αναλυτικό Πρόγραμμα, η δραστηριότητα καλύπτει τους στόχους σχετικά με τη σύνθεση και ανάλυση απλών επιπέδων και γεωμετρικών σχημάτων.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Ο άξονας των μαθηματικών στον οποίο ανήκει η δραστηριότητα αυτή, είναι «Χώρος και Γεωμετρία- Μέτρηση». Σύμφωνα με το Virtual Manipulative που επιλέχθηκε για την δραστηριότητα, τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με τις έννοιες της πρόσθεσης, της αφαίρεσης, αλλά κυρίως με την πράξη της διαίρεσης. Η δραστηριότητα επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στην έννοια της διαίρεσης ενός συνόλου σε μικρότερα, επί μέρους κομμάτια (γεωμετρικά σχήματα σε αυτήν την περίπτωση). Τα παιδιά δηλαδή θα επιχειρήσουν να καλύψουν το εμβαδόν ενός μεγαλύτερου σχήματος με τη χρήση μικρότερων μορφών και σχημάτων κάθε φορά προσθέτωντας ή αφαιρώντας σχήματα. Αυτή η δραστηριότητα αποσκοπεί στην εξέλιξη της αντιληπτικής ικανότητας των παιδιών να διακρίνουν διαφορετικά γεωμετρικά σχήματα αλλά και σχηματισμούς που θα προκύπτουν, ενώ παράλληλα οξύνει και τη διαδικασία της οπτικοποίησης. Σημασία έχει ο πειραματισμός και η δοκιμή και όχι το τελικό αποτέλεσμα.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Αρχικά η δραστηριότητα του Pattern Blocks, More than One, έχει ως στόχο για τα παιδιά να αναπτύξουν έναν παρατηρητικό τρόπο σκέψης σχετικά με τα γεωμετρικά σχήματα και να γνωρίσουν τις ιδιότητες τους. Στη δραστηριότητα πραγματοποιείται μια πρώτη επαφή με τις έννοιες των γεωμετρικών σχημάτων και τη θέση τους στο επίπεδο και στο χώρο γενικότερα. Εδώ οφείλουμε να διασαφηνίσουμε πως δεν επιχειρούμε να διδάξουμε το πλαίσιο των μαθηματικών στο οποίο εντάσσεται η δραστηριότητα, αλλά μέσα από μία παιγνιώδη διαδικασία σε ένα σύνολο δράσεων να γίνει μια αρχική γνωριμία με το αντικείμενο.

Αυτό που ζητείται από τα παιδιά είναι να παρατηρήσουν τα διαφορετικά σχήματα και τις ιδιότητες τους. Στη συνέχεια πρέπει να χρησιμοποιήσουν ένα μεγάλο σχήμα ως βάση και να καλύψουν το εμβαδόν του με τα επί μέρους γεωμετρικά σχήματα που είναι διαθέσιμα. Παίρνουν έτσι μια ιδέα για την έννοια της διαίρεσης στην εφαρμογή της στην πράξη. Οι ερωτήσεις που πρέπει να κάνει ο εκπαιδευτικός πρέπει να έχουν ενθαρρυντικό χαρακτήρα."Πόσα διαφορετικά σχήματα βλέπεις;" "Πόσα σχήματα χρειαζόμαστε για να καλύψουμε τη βάση;" "Πόσοι συνδυασμοί είναι πιθανοί;" Το ζητούμενο από τα παιδιά είναι να δοκιμάσουν κάθε πιθανό τρόπο σύνθεσης των σχημάτων ενώ πρέπει να είναι σε θέση να αιτιολογήσουν την επιλογή τους κάθε φορά. Μπορούν να διαμορφώσουν υποθέσεις κάθε φορά είτε προσθέτοντας σχήματα, είτε αφαιρώντας δημιουργώντας έτσι διαφορετικές συνθήκες και τροφή για προβληματισμό και συζήτηση.

Τα συμπεράσματα στα οποία είναι ιδανικό να καταλήξουν είναι να αντιληφθούν την έννοια της διαίρεσης ενός μεγάλου σχήματος σε μικρότερα. Ότι δηλαδή μπορούμε να σπάσουμε και να χωρίσουμε ένα μεγάλο σχήμα, σε μικρότερα σχήματα, που το αποτελούν.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 
Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Η παραπάνω δραστηριότητα καλύπτει πλήρως τους στόχους που θέτει το αναλυτικό πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου σχετικά με τη θεματική ενότητα με τίτλο Χώρος και Γεωμετρία- Μέτρηση. Ο κεντρικός στόχος της δράσης είναι τα παιδιά να μάθουν να συνθέτουν και να αναλύουν απλά επίπεδα, γεωμετρικά σχήματα σε δύο ή περισσότερα μέρη ενώ παράλληλα να συνδέουν επίπεδα . Επιπρόσθετα έχουν τη δυνατότητα να περιστρέψουν τα σχήματα και να τα τοποθετήσουν διαφορετικά επινοώντας τρόπους να παράγουν νέα, μεγαλύτερα γεωμετρικά σχήματα.