Γνωρίζοντας την αφαίρεση

Νεάρχου Δήμητρα
Περίληψη: 
Η εργασία που έχω επιλέξει έχει να κάνει με την έννοια των μαθηματικών πρέξεων και εστιάζεται ιδιαίτερα στην έννοια της αφαίρεσης. 
Δηλαδή τα παιδιά να είναι σε θέση να μάθουν την έννοια του 'βγάζω ή αφαιρώ' αντικείμενα. Η επιλογή του virtual manipulative για 
την εργασία αυτή έγινε διότι θεωρώ ότι είναι το καταλληλότερο πρόγραμμα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Ο τίτλος της 
δραστηριότητας είναι "Γνωρίζοντας την αφαίερση" και έχει άμεση σχέση με το Α.Π. του νηπιαγωγείου.

 

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 
Η επιλογή του virtual manipulative έγινε λόγω του ότι τα παιδιά μικρών ηλικιών μπορούν να μάθουν μαθηματικά και συγκεκριμένα 
αφαίρεση παίζοντας.Δεν μπορείς να διδάξεις μαθηματικά στις μικρές ηλικίες λόγω του ότι δεν είναι ακόμα έτοιμα για μια τόσο 
δασκαλοκεντρική διαδικασία . Εξερευνόντας το VM τα παιδιά  συνδυάζουν τα μαθηματικά σε ένα είδος παιχνιδιού σε ένα πλαίσιο 
και είναι πιο εύκολο για αυτά να μάθουν ,να παρατηρήσουν ,να επεξεργαστούν ,να ερευνήσουν και να ανακαλύψουν την γνώση. 
Σίγουρα το συγκεκριμένο πρόγραμμα το VM είναι το κατάλληλο μέσο για να εξοικιωθουν αλλά και να εξασκηθούν τα παιδιά με 
την έννοια της αφαίρεσης η οποία δεν είναι κ τόσο εύκολή σε παιδιά μικρών ηλικιών.
Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 
Η δράση που θα μπορούσα να σχεδιάσω θα επευθύνεται για παιδιά από νήπια μέχρι την ηλικία των 7 ετών λόγω του ότι η 
έννοια της αφαίρεσης είναι δύσκολο να κατακτηθεί απο αρκετά νήπια στο νηπιαγωγείο . 
Στη συνέχεια θα άφηνα τα παιδιά απο μόνα τους να περιεργαστούν στον ηλεκτρονικό υπολογιστή το vitual manipulative χωρίς
 να επέμβω καθόλου να προσπαθήσουν απο μόνα τους να βρούν λύση στο πρόβλημα . Ακόμα θα τους άφηνα να επεξεργαστούν
 όπως αυτά νομίζουν το πρόγραμμα αυτό .Να αλλάζουν τα ερωτήματα τα χρώματα κτλ. Να παρατηρήσουν πως γίνονται οι 
μαθηματικές πράξεις και ιδιαίτερα της αφαίρεσης καθώς θα τα βοηθηθούσα να κατανοήσουν το τρόπο που δουλεύει το πρόγραμμα 
της αφαίρεσης πώς γίνεται δηλαδή η αφαίρεση με το VM θα τα ρωτούσα τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτό το σημείο ? με ερωτήσεις
 ανοιχτού τύπου ώστε τα παιδιά να μπορούν να απαντήσουν ότι τα ίδια φαντάζονται και πιστεύουν πως είναι σωστό καθώς δεν θα 
υπάρχει μια και μοναδική απάντηση στα ερωτήματα που θα τους θέτω.
Τα συμπεράσματα που πρέπει να καταλήξουν τα παιδιά είναι σαφώς πως υπάρχει τρόπος πώς γίνεται η αφαίρεση , να μπορέσουν 
να τον κατανοήσουν και πλέον να είναι σε θέση να τον εφαρμόσουν όποτε τους χρειαστεί στη ζωή τους.

 
Εικόνες σχετικές με τη δράση: 
Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 
Η εργασία αυτή έχει άμεση σχέση με το αναλυτικό πρόγραμμα . Οι στόχοι που έχουν τεθεί για αυτή την δραστηριότητα είναι 
αμεσα συνυφασμένοι με το αναλυτικό πρόγραμμα του 2011 , απο το οποίο έχω θέσει ώς στόχους πρώτα τα παιδιά να είναι σε 
θέση να μπορούν να διερευνούν καταστάσεις του βγάζω και αφαιρώ αλλά και να μπορούν να προσεγγίσουν την πράξη της 
αφαίρεσης .Να μπορούν και τα ίδια να κάνουν δικά τους απλά προβλήματα αφαίρεσης . Ακόμα να μπορούν να διερευνούν και 
να κάνουν συνδυασμούς που να δίνουν το κατάλληλο αποτέλεσμα δηλαδή τις σωστές διαφορές.'Ενα παράδειγμα για αυτούς 
τους στόχους θα μπορούσε να είναι τα παιδιά να χωρίζονται σε ομάδες και να κάνουν συνδυασμούς για να βρούν την διαφορά 
που προκύπτει απο συγκεκριμένους αριθμούς.