Μαθαίνοντας τα γεωμετρικά σχήματα

Φάσσα Κωντσαντίνα-Ειρήνη
Περίληψη: 

Τα παιδιά μέσα από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα θα μάθουν τα γεωμετρικά σχήματα, να τα ονοματίζουν και να τα ταξινομούν με βάση το σχήμα, ή το μέγεθος ή το χρώμα τους. Θα έχει προηγηθεί ένας σύντομος περίπατος στο κοντινό περιβάλλον του νηπιαγωγείου με σκοπό την παρατήρηση των γεωμετρικών σχημάτων στο χώρο και στη συνέχεια η παρατήρησή τους στο χώρο της τάξης.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Επιλέγω τις μετρήσεις από τους άξονες των μαθηματικών εννοιών και το συγκεκριμένο virtual manipulative καθώς τα παιδιά μέσα από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα θεωρώ θα μπορέσουν να μπουν ευκολότερα σε μία διαδικασία σύγκρισης μεγεθών και παρατήρησης σχημάτων και χρώματος. Θα έρθουν σε επαφή και θα εξοικειωθούν με τα γεωμετρικά σχήματα μέσα από μία ευχάριστη και παιγνιώδη δραστηριότητα.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Ζητάω αρχικά από τα παιδιά να μου περιγράψουν τι ακριβώς βλέπουν και τι παρατηρούν.

Ενδεικτικές ερωτήσεις: <<Τα σχήματα είναι όλα μαζί; Ποια σχήματα είναι μέσα στον κύκλο; Τι χρώματα έχουν; Υπάρχουν ίδια χρώματα έξω από τον κύκλο;>> Μέσα από ανάλογα διαδοχικά ερωτήματα βοηθάω τα παιδιά να κατανοήσουν από μόνα τους το σκοπό της δραστηριότητας. Για να επιβεβαιώσω ότι κατάλαβαν την δραστηριότητα δημιουργώ ένα λανθασμένο παράδειγμα και αναμένω την παρατήρηση και τον έλεγχο από αυτά. Συγκεκριμένα, παρουσιάζω την παρακάτω εικόνα…

Τους ζητάω να παρατηρήσουν αν υπάρχει κάτι κοινό στα γεωμετρικά σχήματα που βρίσκονται μέσα στο πλαίσιο, και αφού το εντοπίσουν τοποθετώ ένα γεωμετρικό σχήμα με λανθασμένο χρώμα: Τους ρωτάω αν είναι σωστό που τοποθέτησα μέσα στο πλαίσιο τον κόκκινο κύκλο, αν ταιριάζει με κάποιο από τα υπόλοιπα γεωμετρικά σχήματα που βρίσκονται μέσα στο πλαίσιο. Στη συνέχεια ρωτάω: <<ποια σχήματα που βρίσκονται έξω από τον κύκλο ταιριάζουν με αυτά που είναι μέσα;>> Τα παιδιά αφού σκεφτούν μου φωνάζουν τα ονόματα, τα χρώματα και τα μεγέθη (μικρό, μεγάλο) των σχημάτων που πρέπει να βάλω στον κύκλο. Ύστερα από αυτή τη διαδικασία χωρίζω τα παιδιά σε ομάδες για να λύσουν τις δικές τους δραστηριότητες από μόνα τους.

Με αυτό τον τρόπο θα μάθουν να κάνουν συγκρίσεις, να αναγνωρίζουν τη διαφορετικότητα των γεωμετρικών σχημάτων και να τα ταξινομούν με βάση τα κύρια χαρακτηριστικά τους, όπως το σχήμα , το χρώμα και το μέγεθος.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 
Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Μία τέτοια δράση περιλαμβάνει αναζήτηση ιδιοτήτων, σχέσεων, κανονικοτήτων, ομοιοτήτων και διαφορών, συνδέσεων, τρόπων αντιμετώπισης καταστάσεων και εξαγωγή κάποιων συμπερασμάτων. Τα παιδιά αναπτύσσουν μαθηματικές έννοιες. Αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη αιτιολογώντας απόψεις, επιλογές και αξιολογώντας διάφορα δεδομένα. Επίσης, αναπτύσσεται η μεταγνωστική πλευρά της σκέψης τους, καθώς επανεξετάζουν και αναστοχάζονται τις σκέψεις και τις επιλογές τους για να ελέγξουν αν είναι ορθές.Οι κεντρικοί στόχοι της μαθηματικής εκπαίδευσης δεν είναι η τυπική μάθηση εννοιών και διαδικασιών, αλλά η ανάπτυξη ενός τρόπου σκέψης που αξιοποιεί χαρακτηριστικά της μαθηματικής επιστήμης. Συγκεκριμένα η δεδομένη δραστηριότητα στοχεύει:

Χώρος και Γεωμετρία:

-Στην αναγνώριση, την ονομασία και ταξινόμηση των γεωμετρικών σχημάτων από τα παιδιά.

-Τον προσανατολισμό στο χώρο και την οπτικοποίηση.

-Εισαγωγή στη μέτρηση μεγεθών, μήκους πλάτους,ύψους.