Βρίσκω το κοινό χαρακτηριστικό

Ντάσιου Αικατερίνη
Περίληψη: 

Κατά την πλοήγησή μου στον ιστότοπο του National Library of Virtual Manipulatives επικεντρώθηκα στον άξονα Χώρος και Γεωμετρία-Γεωμετρικά Σχήματα και για το σχεδιασμό δράσης επέλεξα το VM Attribute Blocks. Είναι μια πρακτική διαλογής σχημάτων ανάλογα με το χρώμα,τη μορφή και το μέγεθος, όπου τα παιδιά καλούνται, αφού προσδιορίσουν το κοινό χαρακτηριστικό της συλλογής των σχημάτων που βρίσκονται στο κεντρικό οβάλ, να μεταφέρουν όλα τα υπόλοιπα σχήματα που μοιράζονται το ίδιο χαρακτηριστικό στο οβάλ.Πρόκειται για ένα ψηφιακό υλικό που σύμφωνα με το Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα προωθεί τη γεωμετρική σκέψη των νηπίων και αναπτύσσει ικανότητες επίλυσης προβλημάτων, συλλογισμού και τεκμηρίωσης μέσω της αναγνώρισης και περιγραφής σχημάτων.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Εστίασα στον άξονα της Γεωμετρίας και επέλεξα το VM Attribute Blocks, γιατί θεωρώ ότι υποστηρίζει καλύτερη τη δημιουργία ενός πλαισίου για την εξοικείωση των νηπίων με τα γεωμετρικά σχήματα, τα στοιχεία και τις ιδιότητές τους.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Τα παιδιά θα εργαστούν σε ομάδες 3-4 ατόμων σε κάθε υπολογιστή.Αρχικά, τους ζητάω να περιηγηθούν ελεύθερα στον περιβάλλοντα χώρο,να επεξεργαστούν το υλικό που τους δίνεται και να το περιγράψουν.Τα νήπια έχουν ήδη διδαχθεί τα γεωμετρικά σχήματα και τις ιδιότητές τους καθώς και τα χρώματα.Στη συνέχεια, τους απευθύνω κάποιες ερωτήσεις, που θα τους βοηθήσουν να εστιάσουν την προσοχή τους στο συγκεκριμένο VM.Παράδειγμα: "Ποια γεωμετρικά σχήματα βλέπετε κάθε φορά μέσα στο οβάλ;","Μπορείτε να τα περιγράψετε ;", "Έχουν όλα το ίδιο μέγεθος;", "Έχουν όλα το ίδιο χρώμα;", "Τι χρώμα έχουν;"
Έπειτα, ενθαρρύνω τα νήπια να πειραματιστούν στον περιβάλλοντα χώρο, διερευνόντας και δοκιμάζοντας το υλικό , να συζητήσουν με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας τους, να κάνουν υποθέσεις και να ελέγξουν μόνα την απάντησή τους.Τα παιδιά παρατηρούν ότι υπάρχει μια επιλογή που ελέγχει κάθε φορά αυτό που κάνουν και αφού λύσουν το πρόβλημα , επιλέγοντάς το, δίνεται η απάντηση, ανάλογα με το αν η λύση είναι σωστή ή όχι.Eπίσης, αφού λύσουν ένα πρόβλημα υπάρχει επιλογή ώστε να πάνε και σε επόμενο.Στο τέλος,θα πρέπει να μπορούν να αναγνωρίζουν το κάθε σχήμα ,να καταλάβουν ότι υπάρχουν γεωμετρικά σχήματα με διαφορετικά στοιχεία (κορυφές,πλευρές,γωνίες) και ιδιότητες (ίσες πλευρές,μεγαλύτερο κλπ) το καθένα, αλλά και να ταξινομούν τα σχήματα με βάση ένα κοινό χαρακτηριστικό.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 
Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Σύμφωνα με το Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών οι στόχοι της μαθηματικής εκπαίδευσης δεν είναι η τυπική μάθηση των μαθηματικών εννοιών, αλλά η ανάπτυξη ενός τρόπου σκέψης και δράσης μέσα από ενεργητικές δραστηριότητες μαθηματικών. Η δράση που προτείνω με το VM Αttribute Blocks συνδέεται στενά με τους στόχους του Νέου Αναλυτικού Προγράμματος.Συγκεκριμένα ο κύριος στόχος της δραστηριότητας είναι να αναγνωρίσουν τα παιδιά το κοινό χαρακτηριστικό των σχημάτων που βρίσκονται στο οβάλ, αναφορικά με το μέγεθος, τη μορφή ή το χρώμα τους,ώστε να ταξινομήσουν σε σχέση με αυτές τις ιδιότητες και στοιχεία τα όμοια γεωμετρικά σχήματα που βρίσκονται στο πλαίσιο εκτός οβάλ.Αντίστοιχα στο Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα οι στόχοι που αναφέρονται είναι οι εξής: Να αναγνωρίζουν και να ταξινομούν τα βασικά επίπεδα και στερεά σχήματα με βάση γενικά χαρακτηριστικα και σε ποικιλία θάσεων,μεγεθών και προσανατολισμών, αλλά και να περιγράφουν επίπεδα και στερεά γεωμετρικά σχήματα με βάση τισ ιδιότητές τους.