Μαθαίνοντας τη δεκαδική τάξη με τον άβακα

Πλίκα Σουλτάνα
Περίληψη: 

Το VM που επέλεξα είναι το Chip Abacus, και εστιάζει στις μαθηματκές έννοιες του αριθμού, των πράξεων και της μέτρησης. βοηθά τα παιδιά να κατανοήσουν την έννοια της μονάδας, της δεκάδας και της εκατοντάδας αλλά και τον τρόπο που αυτές οι έννοιες συνδέονται μεταξύ τους.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Το VM που επέλεξα είναι το Chip abacus, καθώς πιστεύω ότι το σημαντικότερο εκπαιδευτικό πλεονέκτημα του άβακα είναι ότι βοηθάει τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν το δεκαδικό σύστημα που είναι το θεμέλιο του συστήματος αρίθμησης μας και να κάνουν απλές μαθηματικές πράξεις, συγκεκριμένα της πρόσθεσης και της αφαίρεσης. Οι μαθηματικοί άξονες στους οποίους θα εστιάσω είναι η απαγγελία της προφορικής ακολουθίας των αριθμολέξεων από το 1 μέχρι το 100 , οι τακτικοί αριθμοί, ανάλυση και σύνθεση αριθμών, η άμεση εκτίμηση ποσότητας, προβλήματα πρόσθεσης και αφαίρεσης. Τα μαθηματικά στα οποία θα μπορούσαν να εξασκηθούν οι μαθητές είναι η μέτρηση και οι μαθηματικές πράξεις.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Το VM που επέλεξα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6-8 ετών. Αρχικά καλώ τα παιδιά να μετρήσουμε όλοι μαζί μέχρι το 100 φωναχτά. μετά τους δείχνω το VM και τους εξηγώ ότι θα ασχοληθούμε με την πρόσθεση και την αφαίρεση. Στόχος του παιχνιδιού είναι να φτάσουμε το 100. Για να το κάνουμε αυτό θα έχω ένα κουτί με αριθμούς, όσα τα παιδιά τησ τάξης, ώστε να φτιάξουμε μία διατακτική σειρά., Κάθε παιδί με τη σειρά του θα ρίχνει το ζάρι και τον αριθμό που θα τύχει θα τον προσθέτει στην πρώτη στήλη των μονάδων. μετά από κάθε πρόσθεση μετράμε όλοι μαζί το αποτέλεσμα. Μόλις συμπληρωθεί αριθμός μεγαλύτερος από το δέκα, το παιδί καλείται,πατώντας το βελάκι προς τα αριστερά να μετακινήσει τις 10 μονάδες στη στήλη των δεκαδων. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται μέχρι να φτάσουμε τον αριθμό 100, και να συμπληρωθεί η τρίτη στήλη. Ενδεικτικές ερωτήσεις είναι: ποιός θα ρίξει πρώτος; μετά τον αριθμό 1 ποιός αριθμός ακολουθεί; πόσες κουκίδες έχουμε συνολικά; ξεπεράσαμε τις δέκα; Το πειραματικό στοιχειο τησ δραστηριότητασ είναι το παιχνίδι με την πρόσθεση, το πέρασμα στο συμβολικό επίπεδο των αριθμών και το δικαίωμα του λάθους ως ευκαιρία εμπέδοσης, επιβεβαίωσης ή τροποποίησης των κατεκτημένων γνώσεων. Τα παιδιά καλούνται να παρατηρήσουν τη μετάβαση από τισ μονάδεσ στισ δεκάδες. Το συμπεράσμα που θα ήταν ιδανικό να καταλήξουν τα παιδιά είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχει διψήφιος αριθμός σε κάθε στήλη, επομένως πρέπει να υπάρχει αριθμός μικρότερος του δέκα.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 
Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Τα μικρά παιδιά διαμορφώνουν, τροποποιούν και δομούν ιδέες με τη συνεχή αλληλεπίδραση με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον. Αναπτύσσουν απλές μαθηματικές δεξιότητες με την εφαρμογή των ιδεών τους σε καθημερινές πράξεις και προβλήματα. Χειρίζονται απλές μαθηματικές έννοιες για να αντιληφθούν τη λογική καθημερινών πράξεων και προβλημάτων, ρωτούν γύρω από σχέσεις, σχέδια και ακολουθίες.

Σκοπός του προγράμματος των Μαθηματικών για το Νηπιαγωγείο είναι να υποβοηθήσει τα παιδιά μέσα από βιωματικές καταστάσεις να επεκτείνουν τις πρώτες μαθηματικές γνώσεις τους και να εφαρμόζουν οικείες μαθηματικές δομές σε νέες καταστάσεις. Να επεξεργάζονται και να αξιοποιούν νέα δεδομένα, να συγκρίνουν και να μετασχηματίζουν απλές σχέσεις και διαδικασίες με τη δοκιμή και τον έλεγχο. Να ενδιαφέρονται να επινοούν και να επιλύουν προβλήματα και να αξιοποιούν τη σύγχρονη τεχνολογία. Κατά τη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων, ομαδικά και ατομικά, τα παιδιά αναπτύσσουν ειδικές ικανότητες όπως να συγκρίνουν και να συσχετίζουν αντικείμενα, να αντιλαμβάνονται κάποιες ιδιότητες, σχέσεις και συνδυασμούς και τέλος να μετρούν και να αναγνωρίζουν απλά σχήματα στο περιβάλλον.