Μια βόλτα με το λεωφορείο

Πανέλα Αποστολία
Περίληψη: 

Η επιλογή του virtual manipulative base block adittion αφορά αριθμητικές πράξεις και ανήκει στην κατηγορία της άλγεβρας. Στόχος είναι τα νήπια να προσεγγίσουν την έννοια των αριθμών και να εξοικειωθούν με τα σύμβολά τους . Ακόμη, να προσεγγίσουν βασικούς λογικό-μαθηματικούς συλλογισμούς και ιδιαίτερα αυτούς που σχετίζονται με την έννοια των δυο αριθμητικών πράξεων(πρόσθεση και αφαίρεση).Πιο συγκεκριμένα, ειναι μία δραστηριότητα επίλυσης προβλήματος η οποία δημιουργεί κίνητρα κι ενθαρρύνει τα νήπια ώστε να κάνουν επιλογές και να παίρνουν αποφάσεις. Τίτλος δράσης "μία βόλτα με το λεωφορείο". Η σχέση που έχει με το αναλυτικό πρόγραμμα βρίσκεται στην περιοχή της πρόσθεσης-αφαίρεσης.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Το virtual manipulative που επιλέχθηκε , ανήκει στον μαθηματικό κλάδο της άλγεβρας και συγκεκριμένα ασχολείται με τις μαθηματικές πράξεις της αφαίρεσης και της πρόσθεσης . Τα παιδιά από πολύ νωρίς εκφράζουν λογικό μαθηματικές σκέψεις έτσι είναι προτιμότερο και ευκολότερο να μεταδοθούν αυτές οι γνώσεις μέσω εκπαιδευτικών λογισμικών καθώς η μάθηση γίνεται πιο κατανοητή και ενδιαφέρουσα. Τα αποτελέσματα των επιλογών που κάνουν τα νήπια είναι αποτέλεσμα κριτικής σκέψης ιδιαίτερα όταν αναφέροντα σε πραγματικές καταστάσεις από τον βιοματικό χώρο των παιδιών όπου και αναφέρεται η παρούσα δραστηριότητα. Επιπλέον , τα παιδιά μπορούν να εξασκιθούν στην πράξη της πρόσθεσης μέσω ενός περιβάλλοντος που κινεί το ενδιαφέρον τους και μπορεί να κάνει κατανοητές ορισμένες έννοιες όπως μονάδες δεκάδες συν πλιν.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Αρχικά , τα παιδιά καλούνται να επεξεργαστούν το περιβάλλον του vir tual manipulative base block adittion μετακινώντας με το ποντίκι τις μονάδες , τις δεκάδες και τις χιλιάδες . Η εικονοποίηση αυτών σε τρισδιάσταση μορφή μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά να κατανοήσουν καλύτερα τους όρους έχοντας την δυνατότητα να μετρήσουν ένα ένα τα κουτάκια και να αντιληφθούν πως μιλάμε για δέκα κουτάκια συνεπώς, για μια δεκάδα . Στη συνέχεια της διδακτικής πράξης, προβάλλω ένα πρόβλημα προς επίλυση στα παιδιά. Το πρόβλημα είναι το εξής : Ξεκινάει ένα λεωφορείο από την αφετηρία του , στην πρώτη στάση ανεβαίνουν 10 άτομα , στην επόμενη στάση ανεβαίνουν άλλα δέκα και μετά από αρκετές στάσεις άλλα 3 άτομα . Πόσα άτομα είναι αυτή τη στιγμή στο λεωφορείο ; Τα παιδιά καλούνται να τοποθετήσουν στην οθόνη δυο δεκάδες είτε , είκοσι μονάδες , και στη συνέχεια να προσθέσουν άλλα 3 για να μπορέσουν να βρούν το αποτέλεσμα. Αν αυτό το κομμάτι φανεί δύσκολο στα παιδιά , με τη βοήθεια μας μπορούν να τοποθετηθούν οι δεκάδες καλώντας τα παιδιά να μετρήσουν και στην πορεία να προστεθούν από τα ίδια τα παιδιά άλλα τρία κυβάκια σύμφωνα με τον αριθμό των επιβατών που θέλουν να ανέβουν στο λεωφορείο. Κατά τη διάρκεια επεξεργασίας της δραστηριότητας η νηπιαγωγός οφείλει να βοηθάει την εξέλιξη της, με διάφορες προσδιοριστικές ερωτήσεις , τύπου: Πόσα κουτάκια βλέπετε στην οθόνη ;μπορείτε να τα μετρήσετε; αναγνωρίζετε το σύμβολο δεξιά της οθόνης; τι πράξη πιστεύετε ότι πρέπει να κάνουμε; πόσα άτομα ακόμα θέλουν να ανέβουν στο λεωφορείο; μπορείτε να μου δείξετε με το ποντίκι και τα κυβάκια ; πόσα άτομα είναι τώρα στο λεωφορείο ; είναι περισσότερα ή λιγότερα από πριν ; Tα παιδιά ιδανικά θα πρέπει να πουν πως στο λεωφορείο υπάρχουν 23 άτομα.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 
Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Το virtual manipulative με το νέο αναλυτικό πρόγραμμα συνδέεται στην περιοχή της πρόσθεσης και της αφαίρεσης . Συγκεκριμένα , τα παιδιά μπαίνουν στη διαδικασία να προσεγγίσουν τις πράξεις , να συγκρίνουν και να λύσουν απλά προβλήματα πρόσθεσης και αφαίρεσης και να οδηγηθούν στα συμπεράσματα τους. Επιπλέον , ενθαρρύνονται να καταμετρούν ποσότητες και αξιοποιούν το ψηφιακό περιβάλλον για δραστηριότητες μαθηματικών και αρίθμησης.