Τα Μέσα Μεταφοράς σε κατηγορίες

Νταμπλια Ελένη
Περίληψη: 

Η εργασία μου περιλαμβάνει το Virtual Manipulative "Hundreds Chart", το οποίο ανήκει στον άξονα γνωστικού περιεχομένου (άξονας μαθηματικών εννοιών) "αριθμοί και πράξεις". Το συγκεκριμένο VM μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να μάθουν να μετρούν μέχρι το 100, αλλά και να κάνουν διάφορες αριθμητικές πράξεις.Πιο συγκεκριμένα,προσπαθούν να υπολογίσουν την αριθμητική απόσταση που πρέπει να διασχίσουν έτσι ώστε να θεωρείται σωστή απο το VM, σύμφωνα με τις παραμέτρους που έχουν τεθεί κάθε φορά. Ο τίτλος δράσης μου θα είναι "τα Μέσα Μεταφοράς", όπου τα παιδιά έχοντας μάθει τους αριθμούς, με τη βοήθεια του VM, θα μπορούν να διαχωρίζουν, να μετρούν και να τοποθετούν σε κατηγορίες τα Μέσα Μεταφοράς. Συνδέεται άμεσα με το αναλυτικό πρόγραμμα, όπου αναφέρεται ότι οι μαθητές επιδιώκουν να διαβάζουν ή να γράφουν μέχρι το 100, αλλά και να προσθέτουν ή να αφαιρούν.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Το VM "Ηundreds Chart", αρχικά, προσφέρει τη δυνατότητα στα παιδιά να μάθουν να απαριθμούν τους φυσικούς αριθμούς μέχρι το 100. Επίσης, τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να μην μετρούν τους αριθμούς μόνο διαδοχικά, αλλά δύο-δύο ή και τρεις-τρεις (τους αριθμούς). Στην τελευταία περίπτωση, τα παιδιά θα μπορούν να ξεκινούν να μετρούν με τον προαναφερθέντα τρόπο όχι μόνο από τον αριθμό 1, αλλά και από οποιονδήποτε άλλο αριθμό. Βέβαια, δεν πρέπει να παραλείψουμε πως τα παιδιά θα μπορούν να πραγματοποιήσουν και ορισμένες αριθμητικές πράξεις, όπως πρόσθεση ή αφαίρεση. Αυτό το VM εστιάζει στον άξονα μαθηματικών εννοιών "αριθμοί και πράξεις". Θαρρώ πως ανταποκρίνεται σε ικανοποιητικό βαθμό, ώστε τα παιδιά να κατανοήσουν την ορθή σειρά των αριθμών, να εξοικειωθούν με αυτούς και να κάνουν ποικίλες και πιο σύνθετες αριθμητικές μετρήσεις.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Αρχικά, πρέπει να σημειώσουμε πως αυτή η δράση (τα Μέσα Μεταφοράς) έχει ως στόχο να μπορούν τα παιδιά να αναγνωρίζουν αμέσως τους αριθμούς και να εξοικειώνονται σταδιακά με τις αριθμητικές πράξεις. Έχοντας όλες αυτές τις απαραίτητες γνώσεις θα μπορούν πιο εύκολα να καταμετρούν όλα τα Mέσα Mεταφοράς που τους διατίθενται και να τα κατατάσσουν στις εκάστοτε κατηγορίες.

Έτσι, λοιπόν, χωρίζω τα παιδιά σε ομάδες, ζητάω από αυτά να παρατηρήσουν τις εικόνες (οι 5 που ακολουθούν) και να ξεκινήσουν να μετρούν μέχρι το 100 αρχίζοντας από το 1 ή και από ενδιάμεσους αριθμούς. Ενδεικτικές ερωτήσεις είναι:-Θα ξεκινήσει η κάθε ομάδα να μετράει μέχρι το 100;-Αν σας έλεγα να έχετε ως πρώτο αριθμό το 8, θα μπορούσατε να συνεχίσετε την καταμέτρηση;-Τώρα, μπορείτε να τοποθετήσετε τα Mέσα Mεταφοράς στη σωστή θέση;

Ζητάω από τα παιδιά να πειραματιστούν πάνω στις εικόνες πραγματοποιώντας εναλλακτικές μετρήσεις ή μετρώντας και από το 100 προς το 1. Παρατηρώντας τα παιδιά, προσπαθώ να ελέγξω αν δουλεύουν σωστά κάνοντας τα κατάλληλα βήματα προκειμένου να μάθουν να μετρούν και τα καθοδηγώ, ώστε να είναι απόλυτα συγκεντρωμένα στην εργασία τους με σκοπό να επέλθει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Οι υποθέσεις, οι οποίες μπορούν να διαμορφώσουν είναι:-αν μάθουμε καλά τους αριθμούς μέχρι το 100, θα μπορούμε πιο εύκολα να μετρούμε και δύο-δύο ή τρεις-τρεις τους αριθμούς.-Αν μάθουμε να κάνουμε αριθμητικές πράξεις μέχρι το 20 για παράδειγμα, με την ίδια λογική θα μπορούμε να εργαστούμε και σε μεγαλύτερα ποσά.

Τα συμπεράσματα, στα οποία θα πρέπει να καταλήξουν είναι ότι ύστερα από επαναλαμβανόμενες μετρήσεις μέχρι το 100 θα έχουν εξοικειωθεί σε ικανοποιητικό βαθμό και θα έχουν τη δυνατότητα, πιθανότατα, να πραγματοποιήσουν πιο σύνθετες μετρήσεις ή διάφορες αριθμητικές πράξεις. Όλα τα παραπάνω, φυσικά, θα μπορέσουν να τα χρησιμοποιήσουν και για τα Μέσα Μεταφοράς διαχωρίζοντάς τα και κατατάσσοντας αυτά στις αντίστοιχες κατηγορίες.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 
Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Το Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα, αναφέρει ότι τα παιδιά προσπαθούν να απαγγέλουν, να διαβάζουν και να αναγνωρίζουν τους αριθμούς (1-10) σε διάφορες περιστάσεις, όπως στο μηνιαίο ημερολόγιο του τοίχου. Παρόμοια ήταν και η δράση μας, όπου τα παιδιά προσπαθούσαν να διαβάζουν τους αριθμούς (1-100) μέσα από την εργασία τους στο VM και να εφαρμόσουν αυτόν τον τρόπο μέτρησης στη δράση "τα Μέσα Μεταφοράς" με την τοποθέτηση των Μέσων Μεταφοράς στις αντίστοιχες κατηγορίες. Επίσης, το Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα σημειώνει ότι τα παιδιά καταμετρούν πραγματικά αντικείμενα και αντικείμενα σε εικόνες, όπως μετρούν τους μαθητές ή μέρες που μένουν για μία εκδήλωση. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και στη δράση, όπου τα παιδιά καταμετρούν τα Μέσα Μεταφοράς που βρίσκονται σε εικόνες.