Roamer, το ρομποτάκι

Ευσταθιάδου Χριστίνα, Μαρούδα Μαρία
Περίληψη: 

Η διδακτική παρέμβαση που εφαρμόσαμε έχει ως βασική μαθηματική έννοια να μάθουν τα παιδιά να δίνουν σωστές οδηγίες και να κάνουν εκτιμήσεις. Οι εμπλεκόμενες μαθηματικές έννοιες σε αυτή είναι να μάθουν τα παιδιά να κάνουν υπολογισμούς, να επιλύουν προβλήματα π.χ. πόσα βήματα θέλει ο Roamer για να φτάσει στο φίλο σου;, να αναγνωρίζουν τις ιδιότητες των γεωμετρικών σχημάτων και συγκεκριμένα του τετραγώνου. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με αυτές τις έννοιες είναι ότι θεωρούν δεδομένα κάποια πράγματα, γιατί συνήθως τους φαίνονται εύκολα, εξαιτίας των αισθήσεων και συγκεκριμένα της όρασης. Ακόμη όταν τους ζητούν να κάνουν εκτιμήσεις δίνουν αυθαίρετες απαντήσεις αρχικά, χωρίς να λάβουν υπόψη τους κάποια μονάδα μέτρησης( ή εργαλείο). Τα δυνατά διαμεσολαβητικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται με αυτή τη δραστηριότητα για την αντιμετώπιση δυσκολιών είναι η Γλώσσα, τα Υλικά και η Τεχνολογία( το ρομποτάκι «ο Roamer»).

Στη διδακτική παρέμβαση η μαθηματική έννοια πλαισιοθετείται από παιχνίδι. Αρχικά θα κάνουμε ένα παιχνίδι κατά το οποίο ένα παιδί θα κλείσει τα μάτια του και ένα άλλο παιδί θα του κρατάει το χέρι έτσι ώστε να το βοηθήσει για να μη χτυπήσει. Το παιδί με τα κλειστά μάτια θα προσπαθήσει να φτάσει σε ένα αρκουδάκι που θα έχουμε τοποθετήσει στο χώρο της τάξης του νηπιαγωγείου ακούγοντας τις οδηγίες που θα του δίνουν τα υπόλοιπα παιδιά της τάξης. Μετά από το παιχνίδι αυτό, θα γνωρίσουμε στα παιδιά το ρομποτάκι «Roamer» και μέσα από ένα πίνακα που θα περιέχει τις φωτογραφίες των κουμπιών του Roamer και τις αντίστοιχες εντολές σε γραπτό λόγο, θα προσπαθήσουμε να μάθουμε στα παιδιά τις εντολές που μπορούμε να του δώσουμε. Ταυτόχρονα θα δείχνουμε και τα αντίστοιχα κουμπιά πάνω στο ρομποτάκι αλλά και τις αντίστοιχες εντολές που πραγματοποιεί.

Έπειτα θα μοιράσουμε στα παιδιά φύλλα εργασίας τα οποία θα έχουν έναν πίνακα με τις εντολές σαν αυτόν της αφίσας (του αρχικού πίνακα) όπου η δεξιά στήλη θα έχει σε γραπτό λόγο τις εντολές και η αριστερή θα είναι κενή. Στη στήλη που είναι κενή θα κολλήσουν τα αυτοκόλλητα που θα τους δώσουμε τα οποία θα απεικονίζουν τις εντολές τις δεξιάς στήλης. Έτσι θα διαβάζουμε κάθε εντολή και θα προσπαθούν να βρουν πιο αυτοκολλητάκι αντιστοιχεί στην εντολή αυτή.

Στη συνέχεια πριν αρχίσουν να χρησιμοποιούν το Roamer θα στείλουμε το ρομποτάκι η μία στην άλλη ρωτώντας κάθε φορά ποιο κουμπί πρέπει να πατήσουμε, αλλά και πόσα βήματα νομίζουν ότι πρέπει να κάνει ο Roamer για να φτάσει. Μετά θα μετρήσουμε το βήμα του Roamer βάζοντας στο ρομποτάκι ένα μαρκαδόρο και βάζοντάς τον να περπατήσει ένα βήμα πάνω σε ένα χαρτόνι. Το βήμα του Roamer θα το μετρήσουμε με μία κορδέλα την οποία θα κόψουμε όσο είναι το βήμα του. Έπειτα θα χωρίσουμε τα παιδιά σε τέσσερις ομάδες και η κάθε ομάδα θα προσπαθεί να στείλει το Roamer σε μία άλλη ομάδα υπολογίζοντας κάθε φορά τα βήματα που πρέπει να κάνει για να φτάσει στην άλλη ομάδα. Σε περίπτωση που δεν μπορούν να υπολογίσουν τον αριθμό των βημάτων θα τα παροτρύνουμε να χρησιμοποιήσουν την κορδέλα που αντιστοιχεί σε ένα βήμα του Roamer.

Τέλος θα έχουμε σχηματίσει στο έδαφος με αυτοκόλλητο του μέτρου ένα τετράγωνο. Κάθε ομάδα θα σταθεί σε μία γωνία του τετραγώνου και θα προσπαθήσουν όλοι μαζί να βάλουν το Roamer να περπατήσει πάνω στο τετράγωνο. Αρχικά θα προσπαθήσουν τα παιδιά να βάλουν το Roamer να περπατήσει σταδιακά, δηλαδή μία μία πλευρά του τετραγώνου και στη συνέχεια όλο το τετράγωνο μαζί. Κάθε φορά που θα ολοκληρώνουν μία πλευρά του τετραγώνου, θα κολλάμε τις εντολές που χρησιμοποίησαν σε ένα λευκό χαρτί, έτσι ώστε όταν κάνουν όλο το τετράγωνο στο τέλος να ακολουθήσουν τις εντολές που απεικονίζονται στο χαρτί αυτό.
Οργανώσαμε αυτή τη διδακτική παρέμβαση με στόχο την ανάπτυξη ορισμένων μαθηματικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Οι μαθηματικές δεξιότητες είναι: η εκτίμηση, ο έλεγχος, η επαλήθευση, ο υπολογισμός, ενώ οι επικοινωνιακές δεξιότητες είναι: η συνεργασία, η συζήτηση σε ομάδα, η χρήση γραπτού λόγου και προφορικού λόγου και η χρήση μαθηματικής ορολογίας( δεξιά, αριστερά κ.λ.π.). Ορισμένες από αυτές τις δεξιότητες απαιτούνται ως προϋπόθεση από τα παιδιά για να μπορέσουν να συμμετάσχουν επιτυχώς στη διδακτική παρέμβαση. Αυτές είναι οι επικοινωνιακές δεξιότητες και κυρίως ο προφορικός λόγος. Κάποιες άλλες δεξιότητες επιδιώκονται να αναπτύξουν τα παιδιά ως αποτέλεσμα της επιτυχούς συμμετοχής- ολοκλήρωσης της δραστηριότητας. Αυτές είναι οι μαθηματικές.

Ο πίνακας που ακολουθεί συνοψίζει τις μαθησιακές δραστηριότητες, τους διδακτικούς στόχους καθώς και τις μαθησιακές δράσεις.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Στοχος οι μαθητές....

Οι μαθητές...

ΜΔ1

Σε ρυθμούς τυφλόμυγας...

‘’Καθοδηγείστε σωστά τον συμμαθητή σας που έχει καλυμμένα τα μάτια του ώστε να βρει που έχει τοποθετηθεί ο ‘θησαυρός- αρκουδάκι ‘ ‘’

Να κατανοήσουν τη σημασία του να δίνουν σαφείς και ακριβείς οδηγίες.

Να εμπλακούν στην διαδικασία του να δίνουν σαφείς και ακριβείς οδηγίες.

Καθοδηγούν δίνοντας οδηγίες χρησιμοποιώντας τον προφορικό λόγο.

Ακολουθούν οδηγίες

ΜΔ2

‘’Φτιάξτε τον δικό σας πίνακα έτσι ώστε να έχετε σε αυτόν όλες τις εντολές του Roamer’’.

Να μάθουν τις εντολές του Roamer.

Να εμπεδώσουν την λειτουργία πίσω από τις εντολές του Roamer.

Παρατηρούν και αποκωδικοποιήσουν τον αρχικό πίνακα.

Κάνουν αντιστοιχίες μεταξύ συμβόλου και εντολής.

ΜΔ3

‘’Στείλτε το Roamer στο φίλο σας και υπολογίστε τα βήματα που πρέπει να κάνει ο Roamer για να φτάσει’’

Να κάνουν εκτιμήσεις για τις αποστάσεις.

Να ελέγξουν αν η εκτίμηση τους ήταν σωστή.

Χρησιμοποιούν το Roamer.

Στέλνουν το Roamer στο φίλο τους κάνοντας εκτιμήσεις για τις αποστάσεις.

ΜΔ4

‘’Βάλτε το Roamer να περπατήσει το τετράγωνο’’.

Να προβληματιστούν σχετικά με τις ιδιότητες του τετραγώνου.

Χρησιμοποιούν το Roamer.

Βάζουν το Roamer να περπατήσει το τετράγωνο (σταδιακά).

Αναλύουν το γεωμετρικό σχήμα του τετραγώνου.

Υλικά: 

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την εφαρμογή της διδακτικής παρέμβασης είναι: ο Roamer (το ρομποτάκι), χαρτόνι, αυτοκόλλητο του μέτρου, αυτοκόλλητα με αποτυπωμένες τις εντολές του Roamer, αντικείμενο- αρκουδάκι, μάσκα, χαρτί- φύλλα εργασίας, κορδέλα.

Το τεχνολογικό μέσο που χρησιμοποιούμε στη διδακτική παρέμβαση είναι το ρομποτάκι, ο Roamer. Επιλέξαμε το Roamer, διότι θεωρήσαμε ότι είναι το πλέον κατάλληλο μέσο για την επίτευξη των στόχων σχετικά με το να μάθουν τα παιδιά να δίνουν οδηγίες και να κάνουν εκτιμήσεις. Είναι πιο ευχάριστο στα παιδιά γιατί μοιάζει με παιχνίδι και τους προκαλεί το ενδιαφέρον. Βλέπουν εμπράκτως το Roamer να κινείται σύμφωνα με τις οδηγίες που του δίνουν. Ακόμα, έχουμε τη δυνατότητα να τον αλλάξουμε ή να τον μεταμφιέσουμε έτσι ώστε να προσελκύσει τα παιδιά (την εξωτερική του εμφάνιση). Τέλος τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να κάνουν δοκιμές και να πειραματίζονται. Τα μόνα αρνητικά στοιχεία του Roamer, αναφορικά με τη διδασκαλία, είναι ότι για να χρησιμοποιήσουν το Roamer τα παιδιά θα πρέπει πρώτα να έχουν διδαχθεί πως λειτουργεί. Επίσης σε δοκιμές μας διαπιστώσαμε ότι το ρομποτάκι δεν έχει μεγάλη ακρίβεια. Σε περίπτωση που δεν είχαμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε το Roamer θα μπορούσαμε να τον αντικαταστήσουμε με ένα παιδί το οποίο θα δεχόταν οδηγίες. Θα έχουμε φτιάξει καρτελάκια με τις εντολές και αριθμούς για το πόσα βήματα πρέπει να κάνει. Έτσι τα παιδιά θα τον καθοδηγούσαν δείχνοντας τα καρτελάκια με τις εντολές αντί να πατούν τα κουμπιά στο Roamer.

Ο άμεσος τρόπος που θα υποστηρίξει το ρομποτάκι τη μάθηση των παιδιών είναι ότι τα παιδιά βλέπουν το Roamer να εκτελεί οδηγίες που του δίνουν μέσω της οπτικοποίησης. Όταν δίνουν σωστές οδηγίες βλέπουν ότι έχουν σωστό αποτέλεσμα, ενώ όταν δίνουν λάθος οδηγίες βλέπουν ότι έχουν λάθος αποτέλεσμα. Ο έμμεσος τρόπος που θα υποστηρίξει το ρομποτάκι τη μάθηση των παιδιών είναι μέσω της συζήτησης, του προβληματισμού(για το που και πόσο θα στείλουν το Roamer), της συνεργασίας, της επικοινωνίας και της κριτικής αντιπαράθεσης. Δημιουργούμε ένα περιβάλλον μέσω του οποίου τα παιδιά μπορούν να συζητήσουν, να προβλέψουν και να πειραματιστούν, καθώς επίσης να συνεργαστούν, να επικοινωνήσουν και να βοηθήσουν το ένα το άλλο. Με τους πειραματισμούς και τη δυνατότητα διόρθωσης του λάθους τα παιδιά (μέσα από αυτό το περιβάλλον) θα κατανοήσουν ότι το λάθος είναι μέρος της μάθησης και όχι κάτι κατακριτέο.

Ημερολόγιο Εφαρμογή στην Πράξη: 

Αρχικά, συστηθήκαμε στα παιδιά και τους εξηγήσαμε το λόγο που βρισκόμαστε στη τάξη. Στη συνέχεια, εκτελέσαμε το πρώτο παιχνίδι. Τους είπαμε ότι ένα παιδί θα σηκωθεί και θα του κλείσουμε τα μάτια και θα προσπαθήσει να βρει το αρκουδάκι που έχουμε τοποθετήσει στο χώρο της τάξης ακούγοντας τις οδηγίες που θα του δίνουν οι συμμαθητές του. Ένα άλλο παιδί θα τον κρατάει από το χέρι για να μη χτυπήσει (επειδή θα έχει κλειστά τα μάτια) και τα υπόλοιπα παιδιά θα πρέπει να προσπαθήσουν να δώσουν σωστές οδηγίες, επειδή ο συμμαθητής τους δε θα βλέπει. Έτσι ρωτήσαμε τα παιδιά ποιος θέλει να κλείσει τα μάτια του και ποιο παιδί θέλει να κρατάει το χέρι του συμμαθητή του. Έδειξαν αρκετά παιδιά ενδιαφέρον, κι εμείς σε πρώτη φάση επιλέξαμε δύο από αυτά που σήκωσαν το χέρι τους. Αφότου πραγματοποιήθηκε το παιχνίδι και το παιδί βρήκε το αρκουδάκι το ρωτήσαμε Πως ένιωσε και Αν του φάνηκε δύσκολο. Το παιδί απάντησε ότι του φάνηκε δύσκολο. Λόγω της παρέμβασης της Νηπιαγωγού το παιχνίδι επαναλήφθηκε και από άλλα παιδιά (κάτι που εμείς δεν είχαμε συμπεριλάβει στον αρχικό σχεδιασμό). Αυτά τα παιδιά απάντησαν όμως στα ερωτήματά μας ότι δεν τους φάνηκε τόσο δύσκολο. Για αυτό το λόγο σηκώσαμε στο τέλος και ένα παιδί το οποίο δεν είχε τη βοήθεια ενός συμμαθητή του να του κρατάει το χέρι κι έπρεπε να βρει το αρκουδάκι μόνο ακούγοντας τις οδηγίες των συμμαθητών του.

Μετά από αυτό το παιχνίδι τους γνωρίσαμε το Roamer και τους διδάξαμε τις εντολές που μπορούμε να του δώσουμε. Αυτό το πραγματοποιήσαμε μέσα από έναν πίνακα που είχαμε ήδη φτιάξει. Ο πίνακας αυτός περιείχε στην αριστερή στήλη τις φωτογραφίες των κουμπιών του Roamer και στη δεξιά στήλη τις αντίστοιχες εντολές σε γραπτό λόγο. Έτσι διαβάζαμε τις εντολές που μπορούμε να δώσουμε στο Roamer και ταυτόχρονα δείχναμε και τα αντίστοιχα κουμπιά πάνω στο ρομποτάκι αλλά και τις αντίστοιχες εντολές που πραγματοποιεί.

Στη συνέχεια θέλοντας να διαπιστώσουμε αν τα παιδιά είχαν μάθει τις εντολές, έτσι ώστε να μπορέσουν μετά να χρησιμοποιήσουν το Roamer, τους μοιράσαμε φύλλα εργασίας με έναν πίνακα ίδιο με τον αρχικό. Μόνο που στη θέση που υπήρχαν οι απεικονίσεις των κουμπιών στα φύλλα εργασίας υπήρχε κενό. Ακόμη τους μοιράσαμε και αυτοκόλλητα με αποτυπωμένες τις εντολές του Roamer, τα οποία τους δώσαμε μέσα σε ένα χάρτινο μπολάκι, για να τα κολλήσουν στον πίνακα δίπλα στη σωστή εντολή. Πήραμε και εμείς παράλληλα φύλλα εργασίας και αυτοκόλλητα για να μπορούν να βλέπουν τα παιδιά τι πρέπει να κάνουν. Έτσι διαβάζαμε μία- μία εντολή και στη συνέχεια ρωτούσαμε τα παιδιά ποιο κουμπί νομίζουν ότι αντιστοιχεί σε αυτήν την εντολή. Αφού βρήκαν τη σωστή απάντηση κολλήσαμε το αντίστοιχο αυτοκόλλητο.

Έπειτα περάσαμε στην πράξη. Εφόσον είδαμε ότι τα παιδιά είχαν μάθει τις εντολές του Roamer αρχίσαμε να τον χρησιμοποιούμε. Στην αρχή σταθήκαμε η μία απέναντι στην άλλη και στείλαμε το Roamer σε μας ( ως παράδειγμα). Κάθε φορά πριν πατήσουμε τις εντολές ρωτούσαμε τα παιδιά να μας πουν ποιο κουμπί πρέπει να πατήσουμε και πόσα βήματα νομίζουν ότι πρέπει να κάνει ο Roamer για να φτάσει απέναντι. Μέσα από αυτή τη δραστηριότητα τα παιδιά οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα ότι δε μπορούμε να ξέρουμε με βεβαιότητα πόσα βήματα πρέπει να κάνει ο Roamer κάθε φορά, και έτσι τα παροτρύναμε να φτιάξουμε μια μονάδα μέτρησης για να μπορέσουμε να βρίσκουμε πόσα βήματα αντιστοιχούν στην απόσταση που πρέπει να διανύσει ο Roamer. Τοποθετήσαμε λοιπόν ένα μαρκαδόρο στο Roamer και τον βάλαμε να περπατήσει ένα βήμα πάνω στο χαρτόνι. Μετά μετρήσαμε το βήμα του με την κορδέλα και την κόψαμε όσο είναι αυτό ( το βήμα του). Έτσι φτιάξαμε μια καινούρια μονάδα μέτρησης που αντιστοιχεί σε ένα βήμα του Roamer.

Στη συνέχεια, δώσαμε το Roamer στα παιδιά. Κάθε φορά ένα παιδί διάλεγε ένα φίλο του στον οποίο ήθελε να το στείλει και προσπαθούσε να βρει ποιες είναι οι σωστές εντολές. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιήθηκε με τη δικιά μας βοήθεια καθώς κάθε φορά θέταμε ερωτήματα στο παιδί αυτό για να μπορέσει να κάνει σωστούς υπολογισμούς. Τέτοια ερωτήματα ήταν: Πιο κουμπί πατάμε πρώτα;, Πόσες φορές;, Προς τα πού πρέπει να το στείλουμε;, Πόσο πρέπει να το στρίψουμε;, Πόσα βήματα πρέπει να κάνει;. Κάποιες φορές που τα παιδιά δυσκολεύονταν να υπολογίσουν τα βήματα τα παροτρύναμε να μετρήσουν την απόσταση χρησιμοποιώντας την κορδέλα ( που αντιπροσώπευε ένα βήμα του Roamer).
Με την άφιξή μας στο Νηπιαγωγείο είχαμε σχηματίσει με αυτοκόλλητο του μέτρου ένα τετράγωνο πάνω στο έδαφος. Έτσι είπαμε στα παιδιά να βάλουν το Roamer να περπατήσει πάνω σε αυτό το τετράγωνο. Κάθε φορά ένα παιδί έβαζε το Roamer να διανύσει μια πλευρά του τετραγώνου και να στρίψει 90ο ( όσο είναι η γωνία του τετραγώνου). Αυτό πραγματοποιήθηκε και με τη βοήθεια των συμμαθητών του. Αφότου κάθε παιδί ολοκλήρωνε τη διαδρομή αυτή κολλούσαμε τις αντίστοιχες εντολές σε ένα χαρτί με τη σειρά. Στο δεύτερο παιδί που προσπάθησε να βάλει το Roamer να κάνει αυτή τη διαδρομή τέθηκε από μας το εξής ερώτημα: Οι πλευρές του τετραγώνου είναι ίσες ή διαφορετικές; Επειδή όμως δεν μπορούσαν να συνδυάσουν τις ιδιότητες του τετραγώνου με τη δραστηριότητα που έκαναν, τους είπαμε εμείς ότι οι πλευρές, όπως και οι γωνίες του τετραγώνου, είναι ίσες. Αυτό φάνηκε και στην πράξη εφόσον τα βήματα που έκανε ο Roamer ήταν ίδια κάθε φορά. Αφού ο Roamer περπάτησε σταδιακά το τετράγωνο μία φορά χρησιμοποιήσαμε το χαρτί που είχαν κολληθεί όλες οι εντολές που έδωσαν τα παιδιά στο Roamer για να διανύσει ένα τετράγωνο, για να βάλουμε το ρομποτάκι να περπατήσει συνεχόμενα το τετράγωνο.Έτσι με αυτή τη δραστηριότητα τελειώσαμε τη Διδακτική μας παρέμβαση στο χώρο του Νηπιαγωγείου κι αφότου χαιρετήσαμε τα παιδιά και ευχαριστήσαμε τη Νηπιαγωγό αποχωρήσαμε από το Νηπιαγωγείο.

Οι στόχοι που είχαμε θέσει κατά την οργάνωση της διδακτικής παρέμβασης επιτεύχθηκαν όλοι κατά την πραγματοποίηση της. Αυτοί είναι:

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΜΕΣΟΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΕΜΜΕΣΟΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

  1. Να κατανοούν απλές χωροχρονικές σχέσεις, να επισημαίνουν απλές σχέσεις στο χώρο και να τις περιγράφουν (δεξιά, αριστερά, μπροστά, πίσω).
  1. Να κάνουν απλές υποθέσεις και να αναπτύσσουν διαδικασίες δοκιμής, επαλήθευσης και ελέγχου.
  1. Να κατανοήσουν τη σημασία του να δίνουν σωστές οδηγίες και να μάθουν να δίνουν σωστές οδηγίες.

  1. Να αξιοποιούν τις δυνατότητες για αριθμητικές εφαρμογές μέσα στα όρια των δυνατοτήτων τους.
  1. Nα εκτελούν απλές μαθηματικές πράξεις (π.χ. 2+1, 7-5).
  1. Να μετρούν χρησιμοποιώντας αυθαίρετες μονάδες μέτρησης (το βήμα του Roamer το μετράμε με την κορδέλα και την κορδέλα την χρησιμοποιούμε μετά για να βρούμε πόσα βήματα πρέπει να κάνει ο Roamer).
  1. Να αναγνωρίζουν, να ονομάζουν απλά γεωμετρικά σχήματα(στη διδακτική μας παρέμβαση έχουμε το τετράγωνο) και να αξιοποιούν τις γνώσεις τους για τις ιδιότητές τους.
  1. Να εμπλουτίζουν τη γλώσσα και με λέξεις που συνδέονται με τα μαθηματικά.
  1. Να επικοινωνούν και να συνεργάζονται.
  1. Να αξιοποιούν την τεχνολογία.

Αποτίμηση της Εμπειρίας: 

Η διδακτική παρέμβαση δεν πραγματοποιήθηκε ακριβώς όπως την είχαμε σχεδιάσει. Το πρώτο παιχνίδι είχαμε προγραμματίσει να το εφαρμόσουμε μόνο με ένα παιδί, αλλά λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος των παιδιών και θέλοντας η Νηπιαγωγός να μας βοηθήσει, έδειξε στα παιδιά ότι θα γίνει το παιχνίδι αυτό πάνω από μία φορά. Με το πρώτο παιδί φάνηκε η σημασία του να δίνουμε σωστές οδηγίες, ωστόσο, τα υπόλοιπα παιδιά είχαν μάθει πολύ καλά τι πρέπει να κάνουν καθώς και τη διαδρομή που έπρεπε να διανύσουν για να φτάσουν στο αρκουδάκι, γι’ αυτό λόγο δεν τους φαινόταν δύσκολο αφού έκαναν πολύ γρήγορα τη διαδρομή χωρίς να ακούν τόσο πολύ τις οδηγίες των συμμαθητών τους. Ακόμη, όταν συμπληρώναμε τα φύλλα εργασίας με τα παιδιά, επειδή κάποια παιδιά είχαν ξαναδιδαχθεί τις εντολές του Roamer την προηγούμενη χρονιά και επειδή ο πίνακας στα φύλλα εργασίας ήταν ίδιος με το μεγάλο πίνακα που τους είχαμε δείξει πριν, αυτά παιδιά άρχισαν να κολλούν όλα τα αυτοκόλλητα μαζί πριν προλάβουμε εμείς να διαβάσουμε τις εντολές. Από αυτά τα παιδιά πήραν παράδειγμα και τα υπόλοιπα καθώς πίστευαν ότι αυτό έπρεπε να κάνουν και εκείνα. Αυτό δε μας βοήθησε τόσο να σιγουρευτούμε ότι τα παιδιά έχουν μάθει τις εντολές του Roamer. Στη συνέχεια ενώ είχαμε σχεδιάσει να χωρίσουμε τα παιδιά σε τέσσερις ομάδες των 4-5 ατόμων, αυτό δεν πραγματοποιήθηκε. Αυτό οφείλεται στο ότι τα παιδιά ήταν λιγότερα εκείνη την ημέρα, αλλά και λόγω της παρέμβασης της Νηπιαγωγού, η οποία ρώτησε «ποιο παιδί» θέλει να στείλει πρώτο το Roamer. Έτσι τα παιδιά έδρασαν ατομικά. Τέλος, είχαμε σχεδιάσει ότι τα παιδιά αφού βάλουν το Roamer να περπατήσει πάνω στο τετράγωνο σταδιακά, μετά ακολουθώντας τις εντολές που είναι κολλημένες στο χαρτί, θα έβαζαν το Roamer να περπατήσει όλο το τετράγωνο συνεχόμενα. Επειδή όμως κουράστηκαν βάλαμε εμείς το Roamer να περπατήσει πάνω στο τετράγωνο συνεχόμενα, ενώ εκείνα μας έλεγαν τις εντολές που έπρεπε να του δώσουμε βλέποντάς τις στο χαρτί. Για αυτό το λόγο εκτιμούμε ότι η διδακτική παρέμβαση έπρεπε να έχει χωριστεί σε 2 μέρες έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί πιο ευχάριστα και ξεκούραστα για τα παιδιά.
Η εφαρμογή της διδασκαλίας στο Νηπιαγωγείο πραγματοποιήθηκε επιτυχώς, σε γενικές γραμμές καθώς, οι στόχοι μας επιτεύχθηκαν στο σύνολό τους. Η συνεργασία μας με τη Νηπιαγωγό και τα παιδιά ήταν πολύ καλή. Μας βοήθησε σε πολλά σημεία, άλλωστε ξέρει πολύ καλύτερα την τάξη της από ότι εμείς που πήγαμε δύο φορές. Εκτιμήσαμε όμως ότι θα ήταν προτιμότερο να πραγματοποιούσαμε τη διδασκαλία μας σε δύο μέρες και αυτό γιατί παρατηρήσαμε κάποια κούραση στα παιδιά.