Αναπαραγωγή μοτίβου

Daniel Mentrand
Λογισμικά_δυναμική: 
Προσέγγιση Δράσης: 
Περιγραφή Δράσης: 

Στην άσκηση αυτή τα παιδιά καλούνται να συνεχίσουν τη συμπλώσωση του σχεδίου τηρώντας το αρχικό μοτίβο.

http://dmentrard.free.fr/GEOGEBRA/Maths/Elementaire/Elementaire2/Frises.html

Τι μαθηματικά κάνω;: 

Τα μαθηματικά της άσκησης αυτής αφορούν συμπλήρωση κανονικοτήτων, ως εκ τούτου εντάσσονται στη θεματική ενότητα της Άλγεβρας.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Το νέο πιλοτικό Πρόγραμμα Σπουδών για την Προσχολική και την Πρώτη Σχολική Ηλικία συμπεριλαμβάνει την αναγνώριση, τη συμπλήρωση, την περιγραφή και την εξήγηση κανονικοτήτων στους μαθησιακούς στόχους που προτείνει.