Μονός ή Ζυγός;

Βάγια, Δημητροπούλου
Εργαλείο kidspiration: 
Προσέγγιση Δράσης: 

Η άσκηση αυτή προσεγγίζει σταδιακά την έννοια της διάκρισης μονού και ζυγού αριθμού μέσω του μοιράσματος, διαίρεσης στα δυο, των εκάστοτε ποσοτήτων που αντιπροσωπεύει ο αριθμός και την παρατήρηση της ύπαρξης υπολοίπου, που σημαίνει ότι ο αριθμός είναι μονός ή της απουσίας υπολοίπου που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο αριθμός είναι ζυγός.

Τι μαθηματικά κάνω;: 

Τα μαθηματικά της δραστηριότητας αφορούν την εννοιολογική κατηγορία του αριθμού και συγκεκριμένα τη διαδικασία μέσω της οποία προκύπτει ότι ο αριθμός είναι μονός ή ζυγός.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Το ΔΕΠΠΣ αναφέρει ρητά ότι επιδιώκεται η ανάπτυξη των ικανοτήτων που αφορούν την οργάνωση και την επέκταση των γνώσεων του παιδιού σχετικά με τους αρθμούς. Ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τη χρήση σχετικών με τα μαθηματικά εκφράσεων, όπως το μονά ή ζυγά. Γενικότερα τα παιδιά τίθενται σε κατάσταση προβληματισμού, κάνουν υποθέσεις και μέσα απο διαδικασίες δοκιμής, επαλήθευσης και ελέγχου καταλήγουν σε σχετικά συμπεράσματα.

Εικόνες σχετικές με την εργασία: 
Αρχεία εργασίας: