Αριθμολέξεις

Μπεκιάρη Ευστρατία, Μπασιάκου Ευανθία
Εργαλείο kidspiration: 
Προσέγγιση Δράσης: 

Η δραστηριότητα αφορά την αντιστοίχιση της αριθμητικής έκφρασης ενός αριθμού με τη λεκτική του αναπαράσταση, με τη βοήθεια δηλαδή της αντίστοιχης αριθμολέξης.

Τι μαθηματικά κάνω;: 

Τα σχετικά με τη δραστηριότητα μαθηματικά εντάσσονται στην ενότητα Αριθμός καθώς η άσκηση αφορά την αριθμητική και τη λεκτική αναπαράσταση του αριθμού.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Σϋμφωνα με το ΔΕΠΠΣ αποτελεί βασική επιδίωξη ο εμπλουτισμός της γλώσσας με λέξεις σχετικές με τα Μαθηματικά.

Αρχεία εργασίας: