Χάρτες Αριθμού και Μέτρησης

Δωνά Τριανταφυλλιά, Βαης Παναγιώτης, Κουρτεσιάδου Νικολέτα
Εργαλείο kidspiration: 

Οι δύο εννοιολογικοί χάρτες αφορούν τις έννοιες του αριθμού και της μέτρησης αντίστοιχα.

Τι μαθηματικά κάνω;: 

Τα μαθηματικά που εμπλέκονται στη δράση αυτή αφορούν την εννοιλογική κατηγορία των δεδομένων.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Η δραστηριότητα σχετίζεται άμεσα με την επιδίωξη που προτείνει το ΔΕΠΠΣ σχετικά με την ερμηνεία του κόσμου μέσω της συμβολικής αναπαράστασης. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε τη συμβολική αναπαράσταση των σχέσεων μεταξύ των εννοιών του αριθμού και μέτρησης και άλλων εννοιών που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με αυτές.

Εικόνες σχετικές με την εργασία: 
Αρχεία εργασίας: