Μετράμε τα ζωάκια στη λίμνη. (Λογισμικό Tux Paint)

Λάσκου Νικολέτα, Σαραγιώτη Βασιλική
Περίληψη: 

Διδακτική παρέμβαση, σενάριο και δραστηριότητες: Την έννοια του αριθμού επιλέξαμε να την εντάξουμε σε ένα πλαίσιο παιχνιδιού. Αρχικά διαβάζουμε στα λαδιά ένα παραμύθι που λέγεται «Αριθμητάρι με Γλωσσοδέτες» του Ευγένιου Τριβιζά που περιέχει αστείους γλωσσοδέτες με αριθμούς και παρακινεί τα παιδιά να γνωρίσουν τους αριθμούς παίζοντας. Έπειτα προτρέπουμε τα παιδιά να συνεχίσουν το παιχνίδι με τους αριθμούς αυτή τη φορά όμως στον Η/Υ που βρίσκεται στην τάξη τους. Έτσι ξεκινά η δραστηριότητα, η οποία πλαισιοθετείται στην καθημερινή ζωή. Για την διεκπεραίωση της διδακτικής παρέμβασης η τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί είναι το λογισμικό Tux Paint. Για την απασχόληση των παιδιών που θα περιμένουν μέχρι να έρθει η σειρά τους για να κάνουν την δραστηριότητα θα χρησιμοποιηθούν επιτραπέζια παιχνίδια του σχολείου που έχουν σχέση με τους αριθμούς.

Συγκεκριμενοποίηση διδακτικών στόχων και μαθησιακών δράσεων: Οι μαθηματικές δεξιότητες που αναδύονται μέσα από την συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι ο υπολογισμός, αφού τα παιδιά πρέπει να υπολογίζουν κάθε φορά σωστά τους αριθμούς που ζητούνται, ο σχεδιασμός όταν καλούνται να σχεδιάσουν αυτά κάτι, και τέλος ο έλεγχος και η επαλήθευση όταν πρέπει να ελέγξουν την απάντησή τους για να δουν αν είναι σωστή ή αν έχει γίνει κάποιο λάθος. Παράλληλα αναπτύσσονται και κάποιες επικοινωνιακές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. Έτσι τα παιδιά αναπτύσσουν τη συνεργασία μεταξύ τους αφού δουλεύουν σε ομάδες των τριών χρησιμοποιούν αναπαραστατικά μέσα και τέλος κάνουν χρήση του προφορικού λόγου για να τεκμηριώσουν τις απόψεις τους. Κάποιες από τις παραπάνω δεξιότητες απαιτούνται ως προϋπόθεση για την διεκπεραίωση της δραστηριότητας, γιατί χωρίς αυτές είναι πολύ δύσκολη η πραγματοποίησή της. Αυτές είναι : η συνεργασία γιατί χωρίς αυτή οι ομάδες δεν θα μπορέσουν να δουλέψουν, ο υπολογισμός για να μπορούν να μετρούν τα αντικείμενα που τους δείχνονται, καθώς και η χρήση αναπαραστατικών μέσων. Από την άλλη πλευρά μέσω της διδασκαλίας επιδιώκεται να αναπτυχθούν και κάποιες άλλες δεξιότητες, όπως η συνεργασία η οποία πέρα από προϋπόθεση μέσω της δραστηριότητας αναπτύσσεται ακόμα περισσότερο, ο σχεδιασμός, ο έλεγχος και η επαλήθευση γιατί μ’ αυτόν τον τρόπο μαθαίνουν να ελέγχουν τις απαντήσεις τους, και τέλος ο προφορικός λόγος, μέσω της τεκμηρίωσης των απόψεών τους.

Ανάλυση της έννοιας: Η βασική έννοια στην οποία εστιάζεται η δραστηριότητα είναι η έννοια του αριθμού. Η έννοια του αριθμού θα μπορούσε να περιγραφεί ως μια καλή κατανόηση και αντίληψη των αριθμών και των σχέσεων που έχουν μεταξύ τους. Είναι κάτι το οποίο περνάει διάφορα εξελικτικά στάδια, αφού πρόκειται για μια έννοια πολύπλοκη και πολύπλευρη. Τα παιδιά έχουν ήδη κάποιες ιδέες για τον αριθμό, και μέσω κάποιων δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται στο νηπιαγωγείο προσεγγίζεται η πλήρης και βαθιά κατανόησή του. Οι άλλες έννοιες που εμπλέκονται στην βασική έννοια είναι η γραφή και αναγνώριση ψηφίων αφού τα παιδιά καλούνται να γράψουν και να αναγνωρίσουν τους αριθμούς, η μέτρηση για να μπορούν να μετρούν τα αντικείμενα που θα βλέπουν στις εικόνες και τέλος η απαρίθμηση που είναι όχι απλώς η αναπαραγωγή της συνηθισμένης ακολουθίας αριθμητικών λέξεων αλλά και η ένα προς ένα σύνδεση της ακολουθίας με τα στοιχεία του συνόλου που απαριθμεί.

Εννοιολογικός χάρτης:

Υλικά: 

Λογισμικό και διδακτική του αξιοποίηση: Το λογισμικό το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε είναι το TuxPaint. Αυτό προσφέρει κυρίως δυνατότητες ζωγραφικής με διάφορους τρόπους. Παρέχει επίσης έτοιμες εικόνες, σχήματα, αριθμούς και σύμβολα. Όλα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή εικόνων από τα παιδιά αφού πρόκειται για ένα πολύ εύχρηστο λογισμικό. Δεν είναι ωστόσο απαραίτητο η χρήση του να περιορίζεται σε δραστηριότητες που έχουν σχέση με τη ζωγραφική. Επιπλέον παρέχει τη δυνατότητα εκτύπωσης και αποθήκευσης των δεδομένων. Είναι αρκετά ελκυστικό για τα παιδιά και τέλος έχει και κάποια ηχητικά εφέ.

Το Τux Paint, έχει αρκετά θετικά στοιχεία που παρουσιάζουν διδακτικό και μαθησιακό ενδιαφέρον σε σχέση με την δραστηριότητά μας. Αρχικά είναι εύχρηστο και ιδιαίτερα ελκυστικό για τα παιδιά κάτι το οποίο μπορεί να τους κεντρίσει το ενδιαφέρον. Παρέχει δυνατότητες ζωγραφικής πάνω στις οποίες μπορούν να προσαρμοστούν οι δραστηριότητες που επιλέξαμε και τέλος μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι αριθμοί και έτοιμες εικόνες που είναι απαραίτητα δια την διδακτική παρέμβαση που οργανώσαμε.

Παρόλα τα παραπάνω όμως έχει και κάποια αρνητικά χαρακτηριστικά. Προσφέρει περιορισμένη ποικιλία εικόνων και ήχων και δεν παρέχει πολλές δυνατότητες για να αναπτυχθούν πολλές και διαφορετικές δραστηριότητες.

Οι διδακτικοί στόχοι της παραπάνω δραστηριότητας θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και χωρίς το συγκεκριμένο λογισμικό ακόμα και χωρίς τον Η/Υ. χρησιμοποιώντας υλικά από χαρτί ή χαρτόνι, κούκλες πλαστικούς αριθμούς ακόμη και αριθμητήριο. Ο πίνακας θα μπορούσε να αντικατασταθεί από ένα πίνακα κατανομής σχεδιασμένο στον μαυροπίνακα. Πολύ ενδιαφέρον θα ήταν αν τα παιδιά έφτιαχναν μόνα τους πίνακες σε μεγάλα χαρτόνια με διάφορα υλικά και την καθοδήγηση της νηπιαγωγού.

Το Tux Paint δεν προσφέρει δυνατότητες που θα ήταν δύσκολο ή αδύνατο να πραγματοποιηθούν χωρίς αυτό. Όπως προαναφέρθηκε η διδακτική παρέμβαση που οργανώθηκε μπορεί να ολοκληρωθεί και με άλλα υλικά. Ωστόσο επειδή πρόκειται για δραστηριότητα στον Η/Υ αποκτά περισσότερο ενδιαφέρον για τα παιδιά και είναι περισσότερο ελκυστικό γι’ αυτά γιατί μπορούν να το δουν σαν παιχνίδι με τον υπολογιστή. Το λογισμικό αυτό υποστηρίζει την μάθηση με άμεσο τρόπο γιατί χρησιμοποιεί την οπτικοποίηση και την αναπαράσταση για να παρουσιάσει την μαθηματική έννοια κάτι το οποίο βοηθά πολύ τα παιδιά να την κατανοήσουν. Επίσης παρέχει την δυνατότητα στους μαθητές να διαχειρίζονται την πληροφορία που τους δίνεται (π.χ. τους δίνονται τα στοιχεία του πίνακα και πρέπει να τον συμπληρώσουν) και επιπλέον μπορούν να προσεγγίσουν τα μαθηματικά με διαφορετικό τρόπο από τις συνηθισμένες δραστηριότητες. Μ’ αυτόν τον τρόπο αναπτύσσουν δεξιότητες που έχουν σχέση τόσο με μαθηματικά όσο και με τα τεχνολογικά μέσα. Παράλληλα με τα παραπάνω το Tux Paint μπορεί να προωθήσει τη μάθηση και με έμμεσο τρόπο γιατί δημιουργεί περιβάλλον ευνοϊκό για συζήτηση, επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των παιδιών καθώς επίσης και τον προβληματισμό. Συνδυάζει την τεχνολογία με την διδακτική παρέμβαση, αφού μέσα από τα παραπάνω επιτυγχάνεται η συνεργατική μάθηση.

Ημερολόγιο Εφαρμογή στην Πράξη: 

Προσαρμογή σε μαθησιακές δραστηριότητες/ στόχους/ δράσεις:

Μαθησιακές Δραστηριότητες

Διδακτικοί Στόχοι

Μαθησιακές Δράσεις

ΜΔ1

Γράψε πόσα παπάκια βρίσκονται στη λίμνη.

Προσχέδιο: Δίνεται μια εικόνα με τρία παπάκια.

Εξοικείωση με το TuxPaint μέσω βιωματικής προσέγγισης. Κατανόηση του αριθμού 3, μέτρηση και συμβολισμός.

Χειρίζονται εργαλεία του TuxPaint, βρίσκουν τον αριθμό και τον γράφουν.

ΜΔ2

Βρείτε πόσα σαλιγκάρια υπάρχουν στην αυλή και κυκλώστε τον αριθμό που αντιστοιχεί στον αριθμό των σαλιγκαριών.

Προσχέδιο: δίνεται μια εικόνα με 4 σαλιγκάρια και κάποιοι αριθμοί από τους οποίους πρέπει να διαλέξουν

Μέτρηση, αναγνώριση και επιλογή του σωστού αριθμού που αντιστοιχεί στην ποσότητα.

Χειρίζονται εργαλεία του TuxPaint, βρίσκουν τον αριθμό και τον επιλέγουν.

ΜΔ3

Τοποθετείστε τόσες κοτούλες όσες δείχνει ο αριθμός.

Να αναγνωρίσουν την ποσότητα του αριθμού.

Βρίσκουν τα αντικείμενα και τα τοποθετούν στο πλαίσιο.

ΜΔ4

Μέσα στην λίμνη υπάρχουν πολλά ψαράκια. Βάλτε σε κύκλο όσα λέει ο αριθμός.

Προσχέδιο: δίνεται μια εικόνα με αρκετά ψαράκια.

Αναγνώριση του συμβόλου. Να μετρήσουν και να επιλέξουν την κατάλληλη ποσότητα από το σύνολο.

Κυκλώνουν τον σωστό αριθμό ψαριών χρησιμοποιώντας εργαλεία του TuxPaint.

ΜΔ5

Βάλτε στις πασχαλίτσες όσα καπέλα λέει ο αριθμός.

Προσχέδιο: δίνεται μια εικόνα με αρκετές πασχαλίτσες και τον αριθμό 7.

Να μετρήσουν και να επιλέξουν τη σωστή ποσότητα καπέλων που θα τοποθετήσουν στις πασχαλίτσες.

Βρίσκουν και τοποθετούν τα καπέλα μέσω χρήσης εργαλείων του λογισμικού.

ΜΔ6

Μετρήστε τα αντικείμενα μέσα στα σύνολα και βάλτε σε κύκλο αυτό που έχει τόσα αντικείμενα όσα λέει ο αριθμός.

Προσχέδιο: δίνεται μια εικόνα με σύνολα που αποτελούνται από διάφορα αντικείμενα και ο αριθμός 5.

Να μετρήσουν, να βρουν τη σωστή ποσότητα και να την επιλέξουν.

Αφού παρατηρήσουν τα σύνολα, επιλέγουν το κατάλληλο.

ΜΔ7

Βάλτε στη σωστή θέση του πίνακα τα κατάλληλα ζωάκια. Βρείτε πόσα ζώα έχει η κάθε κατηγορία.

Προσχέδιο:δίνεται ένας πίνακας ταξινόμησης με τα ζώα που πρέπει να τοποθετηθούν σ’ αυτόν.

Να τοποθετήσουν σωστά τα ζωάκια στον πίνακα ταξινόμησης, και να τα μετρήσουν για να δουν πόσα είναι σε κάθε κατηγορία.

Παρατήρηση των αντικειμένων, παρατήρηση του πίνακα και συζήτηση. Χρήση έτοιμων εικόνων.

ΜΔ8

Αφού παρατηρήσετε τον πίνακα, βάλτε τα ζωάκια στην σωστή κατηγορία και μετά αντιστοιχήστε τα με τον κατάλληλο αριθμό.

Προσχέδιο: δίνεται ένας πίνακας διπλής εισόδου, με ζώα και αριθμούς, και έτοιμες εικόνες με ζώα για να επιλέξουν.

Να μετρήσουν και να συμπληρώσου σωστά τον πίνακα. Ν’ αντιστοιχήσουν σωστά τον αριθμό με την ποσότητα που αντιπροσωπεύει. (Γνωριμία με τον πίνακα διπλής εισόδου.)

Παρατηρούν τον πίνακα και τα αντικείμενα. Συμπληρώνουν τον πίνακα με εργαλεία του λογισμικού.

ΜΔ9

Βρείτε ποιο ζωάκι έκανε αυτές τις πατημασιές για να φτάσει στο λουλούδι.

Προσχέδιο: δίνεται μια εικόνα με τρία ζώα που κάτω από το καθένα έχει κα έναν αριθμό. Φαίνονται 8 πατημασιές.

Να αναγνωρίσουν τους αριθμούς και να μετρήσουν σωστά τις πατημασιές. Να αντιστοιχήσουν την ποσότητα με τον κατάλληλο αριθμό.

Παρατήρηση της εικόνας.

Εστίαση στην επικοινωνία/ Αλληλεπίδραση Παιδιών-Ενήλικα: Κατά η διάρκεια της διδακτικής παρέμβασης μπορούν να τεθούν κάποια ερωτήματα στα παιδιά τα οποία ενθαρρύνουν τις μαθησιακές δράσεις. Αφού διαβάσουμε το παραμύθι ρωτάμε τα παιδιά αν θέλουν να παίξουν κι άλλα παιχνίδια με τους αριθμούς , έτσι ώστε να περάσουμε στην δραστηριότητα. "Ξέρετε πως ανοίγει ο Η/Υ; Αν ναι, θέλει κάποιος να τον ανοίξει; Αν όχι, θέλετε να μάθουμε; Πόσα αντικείμενα βλέπετε στην εικόνα; Ξέρετε ποιος είναι αυτός ο αριθμός; Μπορείτε να μετρήσετε πόσα αντικείμενα μας δείχνει αυτός ο αριθμός; Πώς μπορούμε να βάλουμε τα ζωάκια στον πίνακα; Τι διαφορές έχουν οι δυο πίνακες μεταξύ τους; Είναι ίδιοι;" Οι παραπάνω ερωτήσεις ενθαρρύνουν τα παιδιά να αναπτύξουν κάποιες μαθησιακές δράσεις. Δηλαδή τα παρακινούν να μετρήσουν, να παρατηρήσουν και να γνωρίσουν τους αριθμούς. Επίσης προβληματίζονται μπαίνουν στην διαδικασία να συγκρίνουν τους δυο πίνακες και επιπλέον εξοικειώνονται με το λογισμικό.

Αρχικά, σαν αφόρμηση διαβάζουμε ένα βιβλίο στα παιδιά που περιέχει γλωσσοδέτες, ερωτήσεις, εικόνες που ενθαρρύνουν την μέτρηση και απαρίθμηση και δραστηριότητες με αριθμούς και ζωάκια. Μετά προτρέπουμε τα παιδιά να δουν, να γνωρίσουν και να παίξουν και με άλλους αριθμούς, μέσω του Η/Υ. Έτσι ξεκινάει η δραστηριότητα που οργανώσαμε. Κάνοντας κατευθυντικές και ενθαρρυντικές ερωτήσεις προωθούμε τα παιδιά να συμμετέχουν ενεργά.

Οι μαθησιακές δραστηριότητες, οι διδακτικοί στόχοι και οι μαθησιακές δράσεις δεν άλλαξαν κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, αλλά παρέμειναν όπως ήταν στο αρχικό πλάνο σχεδιασμού. Η πρώτη Μαθησιακή Δράση ήταν να γράψουν πόσα παπάκια βρίσκονται στην λίμνη και στόχο είχε να εξοικειωθούν τα παιδιά με το Tux Paint, να μετρήσουν και να συμβολίσουν τον αριθμό 3. Για να το κάνουν αυτό χειρίστηκαν τα εργαλεία του λογισμικού, βρήκαν τον σωστό αριθμό και τον επέλεξαν. Στη δεύτερη Μ.Δ. τα παιδιά έπρεπε να μετρήσουν πόσα σαλιγκάρια υπήρχαν, να βρουν τον σωστό αριθμό και να τον κυκλώσουν. Στόχος επομένως ήταν να μετρήσουν, να αναγνωρίσουν και να επιλέξουν τον σωστό αριθμό χρησιμοποιώντας εργαλεία του Tux Paint. Στην επόμενη Μ.Δ. τα παιδιά έπρεπε να τοποθετήσουν στην εικόνες τόσες κοτούλες όσες έδειχνε ο αριθμός με στόχο να αναγνωρίσουν σωστά την ποσότητα που αντιπροσώπευε ο αριθμός. Η δράση σ’ αυτή την περίπτωση ήταν να βρουν και να αντιμετωπίσουν τα αντικείμενα στο πλαίσιο. Στην Μ.Δ.4, τα παιδιά καλούνταν να βάλουν σε κύκλο όσα ψαράκια έδειχνε ο αριθμός, δηλαδή στόχος ήταν να αναγνωρίσουν την ποσότητα του αριθμού. Στην παρακάτω περίπτωση (Μ.Δ.5) τα παιδιά έπρεπε να τοποθετήσουν στις πασχαλίτσες τόσα καπέλα όσα έλεγε ο αριθμός που υπήρχε στην εικόνα. Ο στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να μετρήσουν και να επιλέξουν την σωστή ποσότητα καπέλων που θα βάλουν στις πασχαλίτσες. Αυτό που έπρεπε να κάνουν τα παιδιά στην έκτη δραστηριότητα ήταν να μετρήσουν τα αντικείμενα μέσα στα σύνολα και να βάλουν σε κύκλο αυτό που έχει τόσα αντικείμενα όσα λέει ο αριθμός που τους δινόταν. Στόχος της ήταν να ,μετρήσουν να βρουν τη σωστή ποσότητα και να την επιλέξουν, παρατηρώντας προσεκτικά την εικόνα. Στην έβδομη Μ.Δ. τα νήπια έπρεπε να ασχοληθούν με πίνακα. Έπρεπε δηλαδή, να βάλουν στη σωστή θέση του πίνακα τα κατάλληλα ζωάκια και να βρουν πόσα ζώα είχε η κάθε κατηγορία. Στόχος ήταν να γίνει σωστή ταξινόμηση και καταμέτρηση των ζώων, μέσω παρατήρησης του πίνακα, συζήτησης και χρήσης έτοιμων εικόνων. Κάτι παρόμοιο ζητήθηκε και στην όγδοη μαθησιακή δράση. Αυτή τη φορά ο πίνακας είχε ζώα και αριθμούς και τα παιδιά έπρεπε μετά από παρατήρηση, να βάλουν τα ζωάκια στη σωστή κατηγορία και να τα αντιστοιχήσουν με τον κατάλληλο αριθμό. Στόχος ήταν να μετρήσουν σωστά τα ζώα, να συμπληρώσουν τον πίνακα και να αντιστοιχήσουν τον αριθμό με την ποσότητα που αντιπροσωπεύει. Στην τελευταία Μ.Δ. τα παιδιά έπρεπε να βρουν ποιο ζωάκι έκανε τις πατημασιές στην εικόνα για να φτάσει στο λουλούδι. Στόχος ήταν αφού αναγνωρίσουν τους αριθμούς και μετρήσουν τις πατημασιές, να αντιστοιχήσουν την ποσότητα με τον κατάλληλο αριθμό. Η δράση έγινε με παρατήρηση της εικόνας και χρήση εργαλείων του λογισμικού.

Η διδακτική εφαρμογή που πραγματοποιήσαμε είχε αρκετά θετικά σημεία. Καταρχήν το ίδιο το λογισμικό προσέφερε ερεθίσματα στα παιδιά και τους παρακινούσε το ενδιαφέρον να ασχοληθούν με την δραστηριότητα γιατί την έβλεπαν σαν παιχνίδι. Σ’ αυτό βοήθησε το γεγονός ότι τα φύλλα εργασίας ήταν αρκετά ελκυστικά και γι’ αυτό το λόγο τα παιδιά ήταν πολύ πρόθυμα να ανταποκριθούν σε ό,τι τους ζητήθηκε. Επίσης, μέσα από αυτή τη δραστηριότητα τα παιδιά μπήκαν στην διαδικασία να ενεργοποιήσουν τη σκέψη τους, να μετρήσουν και να έρθουν σε επαφή με κάτι καινούριο γι’ αυτά όπως ήταν οι πίνακες. Η δυνατότητα που προσέφερε το λογισμικό, και κάνει τη δραστηριότητα πιο δύσκολη χωρίς αυτό, ήταν το γεγονός ότι υπήρχε γρήγορη εναλλαγή από το ένα φύλλο στο άλλο, πλούσιο υλικό με εικόνες και αριθμούς, ήχοι που συνόδευαν τις εικόνες και δυνατότητα να διορθώσουν αν είχαν κάτι λάθος. Το λογισμικό υποστήριξε άμεσα, με πολλούς τρόπους την ανάπτυξη των γνωστικών δεξιοτήτων των παιδιών επειδή στα διάφορα φύλλα εργασίας τους ζητήθηκε να κάνουν κάτι διαφορετικό που είχε σχέση με μαθηματικά, όπως πίνακες, αντιστοίχηση, επιλογή του σωστού αριθμού κτλ. Επιπλέον η μάθηση υποστηρίχθηκε και με έμμεσο τρόπο αφού δημιουργήθηκε ένα περιβάλλον όπου τα παιδιά συνεργάστηκαν και προβληματίστηκαν για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της δραστηριότητας.

Σε αντίθεση με τα παραπάνω υπήρχαν και κάποια αρνητικά στοιχεία που προέκυψαν από τη δραστηριότητα. Σχετικά με την μαθησιακή διαδικασία όλα τα παιδιά δυσκολεύτηκαν στον πίνακα διπλής εισόδου και κάποια από τα παιδιά μπερδεύονταν στην μέτρηση. Δηλαδή ξεχνούσαν να αναφέρουν κάποιον αριθμό ή τους έλεγαν όλους με τη σειρά χωρίς να σκεφτούν που πρέπει να σταματήσουν. Σχετικά με τη διαδικασία οργάνωσης της διδασκαλίας το πρόβλημα ήταν ότι ήταν μεγάλος ο αριθμός των παιδιών και δεν μπόρεσαν όλα να ασχοληθούν με το λογισμικό. Παρόλαυτα τα υπόλοιπα παιδιά ασχολήθηκαν με μαθηματικές δραστηριότητες από το παραμύθι.

Η ίδια δραστηριότητα θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί και χωρίς το λογισμικό, χρησιμοποιώντας υλικά όπως χαρτόνια, κάρτες, μαρκαδόρους μαγνητικό πίνακα με πλαστικούς αριθμούς και Αριθμητάρι. Ένας εναλλακτικός τρόπος θα ήταν να έχουμε σχεδιάσει σε χαρτόνια αυτά που σχεδιάσαμε και στα φύλλα εργασίας, και στην θέση των έτοιμων εικόνων θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν κάρτες ή αντικείμενα (παιχνίδια).

Πέρα από το γνωστικό αντικείμενο, τα παιδιά μέσα από την δραστηριότητα ικανοποίησαν και άλλου είδους ανάγκες. Έτσι, ανέπτυξαν την κοινωνικότητά τους, αφού συνεργάστηκαν σε ομάδες, εξέφρασαν συναισθήματα ενθουσιασμού, έκπληξης και χαράς και ενίσχυσαν την δημιουργικότητα τους. Ωστόσο αυτό που δεν τους επέτρεπε η δραστηριότητα ήταν να κινηθούν, γιατί έπρεπε να είναι μπροστά από τον υπολογιστή.

Ανάλυση «επεισοδίων»: Τα παιδιά αντιλήφθηκαν πολύ εύκολα τους στόχους της δραστηριότητας και φάνηκε ότι τους κατανόησαν. Σε λίγες περιπτώσεις χρειάστηκε να κάνουμε διευκρινιστικές ερωτήσεις για να διευκολυνθούν. Γενικά, δεν επαναδιατυπώσαν τους στόχους με άλλο τρόπο, ούτε έθεσαν δικούς τους. Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας στον Η/Υ είχαν δοθεί στα παιδιά ερωτηματολόγια που περιείχαν και αυτά τις ερωτήσεις των φύλλων εργασίας. Ωστόσο δεν τα χρησιμοποίησαν καθόλου και ασχολήθηκαν μόνο με τον υπολογιστή. Χρησιμοποίησαν ωστόσο δικά τους «μέσα και εργαλεία» που τους βοηθήσανε στην μέτρηση. Έτσι κάποια μετρούσαν με τη βοήθησαν των δαχτύλων τους και κάποια άλλα αντιλαμβανόντουσαν τους αριθμούς σαν την ένωση δύο μικρότερων αριθμών. (ένα νήπιο είπε ότι το 6 είναι τρία από μια πλευρά και τρία από την άλλη.)

Τα παιδιά την όση ώρα ασχολήθηκαν με το λογισμικό ανταποκρινόντουσαν σ’ αυτό που τους ζητούσαμε. Δηλαδή απαντούσαν στις ερωτήσεις που τους κάναμε, χρησιμοποιούσαν τις έτοιμες εικόνες και τα εργαλεία σχεδίασης και σε κάποιες περιπτώσεις μπορούσαν να αποθηκεύσουν και τις εργασίες τους. Τα εργαλεία του λογισμικού αξιοποιούνται μέσα από τις ενέργειες των παιδιών. Δηλαδή με το να συμπληρώνουν τους πίνακες, να διαχωρίζουν τα σύνολα ή να επιλέγουν αντικείμενα. Γενικά, κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας δεν υπήρχαν κάποια ιδιαίτερα περιστατικά, γιατί τα παιδιά μπορούσαν εύκολα να αντιληφθούν αυτό που τους ζητούσαμε. Μόνο στην ομάδα Α (Γεωργία-Θεοδώρα) χρειάστηκαν επιπλέον ερωτήματα για να προχωρήσουν όπως «πόσα ακόμα πρέπει να βάλεις», «άρα πόσα πρέπει να βάλουμε», «πόσα αντικείμενα βλέπεις, θέλεις να τα μετρήσεις», «αναγνωρίζεις τους αριθμούς που βλέπεις». Ένα ερώτημα το οποίο στόχευε σε ανατροφοδότηση και εμπέδωση, είχε να κάνει με τους δυο πίνακες και τις διαφορές τους γιατί τα παιδιά έπρεπε να θυμηθούν πως ήταν ο προηγούμενος πίνακας και να εντοπίσουν ομοιότητες και διαφορές. Η συνεργασία ανάμεσα στα παιδιά ήταν ισότιμη, βοηθούσε το ένα το άλλο και δεν υπήρχε ανταγωνισμός. Συγκεκριμένα στην ομάδα Α, όταν η Θεοδώρα δυσκολευόταν στο να μετρήσει, η Γεωργία προσφέρθηκε να την βοηθήσει. Και στην ομάδα Β συνέβη κάτι παρόμοιο. Όταν η Σταυρούλα μέτρησε λάθος τις πεταλούδες η Μαριαλένα την διόρθωσε. Αν και γενικά υπήρχε συνεργασία και βοήθεια μεταξύ των παιδιών αν θέλαμε να εστιάσουμε περισσότερο στη μεταξύ τους επικοινωνία θα μπορούσαμε να τους αναθέσουμε κάποιους ρόλους. Έτσι για παράδειγμα το ένα παιδί θα εξηγούσε στο άλλο τι έπρεπε να κάνει στη δραστηριότητα, ή το ένα θα έλυνε τις τυχόν απορίες του άλλου.

Αποτίμηση της Εμπειρίας: 

Τα παιδιά πολύ πιθανό να δυσκολευτούν σε κάποια πράγματα κατά την διάρκεια της δραστηριότητας, όπως στο να αναγνωρίσουν τα σύμβολα μεγάλων αριθμών (7,8,9). Μπορεί επίσης κάποια από αυτά να μπερδεύονται στο να μετρήσουν τα αντικείμενα και να χρειαστεί να το επαναλάβουν.Για την αντιμετώπιση των παραπάνω δυσκολιών μπορούν να χρησιμοποιηθούν κάποια διαμεσολαβητικά εργαλεία. Η χρήση τηςγλώσσας θα ενισχύσει την επικοινωνία με τα παιδιά και στην επεξήγηση όσων δεν καταλαβαίνουν. Επίσης με τη βοήθεια της γλώσσας είναι πιο εύκολο για τα παιδιά να αντιστοιχήσουν τα ονόματα των αριθμών με τα σύμβολά τους. Τα διάφορααναπαραστατικά μέσα που χρησιμοποιούνται βοηθούν για την κατανόηση της ποσότητας, γιατί τα παιδιά μπορούν να μετρήσουν τα αντικείμενα που αναπαριστούν τον αριθμό και να βρουν την ποσότητα που αντιπροσωπεύει. Τέλος η χρήση της τεχνολογίαςείναι πολύτιμη επειδή παρέχει την εικόνα, κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα παιδιά που δεν έχουν αναπτύξει ακόμα την αφαιρετική σκέψη.

Έννοιες: