Από το 1 ως το 10

Κωνσταντίνος Ανάστου
Περίληψη: 

Η δραστηριότητα είχε ως κεντρικό θέμα να μάθουν τα παιδιά να μετράνε μέχρι το δέκα και να αναγνωρίζουν τους αριθμούς. Αυτό επιτευχτεί με δύο τρόπους. Αφενός τη χρήση χειραπτικών υλικών και αφετέρου τη χρήση ψηφιακών μικρόκοσμων. Η διδασκαλία ολοκληρώθηκε σε μία ημέρα και διήρκησε μία ώρα.

Υλικά: 

Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: Ξυλάκια μέτρησης, χαρτόνι, ένα ποτήρι και Η/Υ.

Σύνθεση υλικών και δράσεων: 

1η Δραστηριότητα: Μαθαίνοντας στα παιδιά να μετράνε.

Χρησιμοποιώντας ξυλάκια μέτρησης και έχοντάς τα ταξινομήσει πάνω στο τραπέζι τα ξυλάκια αρίθμησης μετράμε με τα παιδιά διαδοχικά όλα τα ξυλάκια από το ένα μέχρι το δέκα. Στόχος είναι να μετρήσουμε με τα παιδιά τα ξυλάκια προκειμένου να διαπιστώσω αν γνωρίζουν να μετράνε. Διατύπωσα ερωτήσεις σε κάθε παιδί ξεχωριστά και μόλις όλα μετρήσανε προχωρήσαμε στην επόμενη δραστηριότητα.

2η Δραστηριότητα: Καρτέλες και ξυλάκια.

Αφήνουμε τα ξυλάκια ως έχουν ταξινομημένα και προσθέτουμε καρτέλες οι οποίες είναι αριθμημένες. Ρωτάω τα παιδιά, το καθένα ξεχωριστά, να μου πουν σε ποιά ομάδα με ξυλάκια ανιστοιχεί η κάθε καρτέλα. Διατυπώνω ερωτήσεις και αναπτύσσω διάλογο με τα παιδιά.

3η Δραστηριότητα: Κουτάκια και αριθμοί.

Μεταφερόμαστε στον Η/Υ όπου έχω δημιουργήσει ένα ψηφιακό μικρόκοσμο στον οποίο υπάρχουν σύνολα από τετράγωνα και αριθμοί. Ζητάω από το κάθε παιδί να μου αντιστοιχήσει τους αριθμούς στην ανάλογη ομάδα τετραγώνων κάνοντας ερωτήσεις.

4η Δραστηριότητα: Πόσα ξυλάκια στο ποτήρι;

Σκορπίσαμε στο δάπεδο τα ξυλάκια αρίθμησης και στη μέση τοποθετήσαμε ένα ποτήρι. Δείχνοντας τις αριθμημένες καρτέλες στα παιδιά τους ζητούσα να μαζέψουν τον αντίστοιχο αριθμό ξύλων και αφού τα μετρούσαμε όλοι μαζί τους ζητούσα να τα τοποθετήσουν μέσα στο ποτήρι. Σκοπός του παιχνιδιού ήταν να τα μαζέψουμε όλα μέσα στο ποτήρι. Στόχος του παιχνιδιού ήταν να κατανοήσω αν τα παιδιά έχουν μάθει να μετράνε.

5η Δραστηριότητα: Πόσες γραμμές;

Μεταφερθήκαμε στον Η/Υ προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε ένα μικρόκοσμο όπου είχα δημιουργήσει ένα τετράγωνο και ζητούσα από τα παιδιά να μεταφέρουν μέσα του τον αριθμό ράβδων που τους έλεγα.

Αποτίμηση της Εμπειρίας: 

Τα παιδιά ήταν πρόθυμα να συμμετέχουν. Η διδασκαλία λειτούργησε σύμφωνα με το σενάριο και σε λίγες περιπτώσεις δεν ακολουθήθηκε καθώς δεν το επέτρεπαν οι συνθήκες. Το σημαντικό είναι ότι οι στόχοι επιτεύχθηκαν και τα παιδιά έδειξαν ότι έχουν μάθει πώς απεικονίζεται κάθε αριθμός που αντιστοιχεί στις μονάδες από το ένα μέχρι το δέκα. Η νηπιαγωγός ήταν και αυτή συνεργάσιμη και προσπαθούσε με κάθε τρόπο να βοηθήσει ώστε να ολοκληρωθεί η διδασκαλία. Επίσης θα μπορούσα στα παιδία που ήδη ήξεραν να μετράνε μέχρι το δέκα να τα προχωρήσω σε άλλους αριθμούς όπως εκατοντάδες ή χιλιάδες προκειμένου να μην τα καθυστερώ και βαρεθούν ή αρχίσει να αποσπάται η προσοχή τους. Επιπλέον χρήσιμο θα ήταν να χρησιμοποιήσω και άλλα χειραπτικά υλικά πέρα από τα ξυλάκια προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τα παιδιά. Το θέμα που επέλεξα ήταν σχετικά εύκολο για τα παιδιά αλλά παρόλα αυτά δεν έδειξαν να βαριούνται ή να θέλουν να φύγουν. Αντιθέτως ήθελαν όλα να συμμετέχουν και έδειχναν να περνάνε καλά και να μαθαίνουν ταυτόχρονα αν και κάποια παιδιά ήδη ήξεραν να μετράνε και να απεικονίζουν τους αριθμούς. Η κριτική που θα μπορούσα να κάνω δεν είναι απολύτως θετική καθώς υπάρχουν σημεία βελτίωσης. Ο έλεγχος των παιδιών θα μπορούσε να είναι καλύτερος. Επιπλέον θα μπορούσα να διαχωρίσω τα παιδιά ανάλογα με τις γνώσεις τους και να προχωρήσω πιο πολύ τα παιδιά που ήδη γνώριζαν τις δραστηριότητες που είχα ετοιμάσει. Θα μπορούσα να τους μάθω τις εκατοντάδες ή τις χιλιάδες με παρόμοιους τρόπους και υλικά που χρησιμοποιούσε και η Μοντεσσόρι προκειμένου να τα προχωρήσω πιο πέρα και να μην μείνουν στάσιμα και υπάρχει και ο κίνδυνος να βαρεθούν. Τέλος θα μπορούσα να βάλω στα παιδιά που ήδη γνώριζαν εργασίες οι οποίες θα σχετίζονται με την πρόσθεση ή την αφαίρεση τόσο χειραπτικές όσο και σε ψηφιακούς μικρόκοσμους. Έτσι το μάθημα θα αποκτούσε μεγαλύτερο ενδιαφέρον για αυτά και θα τα ωθούσε ώστε να μάθουν περισσότερα. Η εργασία με αυτό τον τρόπο θα εξυπηρετούσε καλύτερα όλα τα παιδιά και θα γινόταν πιο ευχάριστη για αυτά.