Παιχνίδι με τρίγωνα

Μπόγρη Ελένη
Περίληψη: 

Με την αναπαράστηαση της συγκεκριμένης δραστηριότητας (conguent triagles) με τίτλο (Παιχνίδι με τρίγωνα) επιδιώκεται αρχικά η νοητική ανάπτυξη του παιδιού και η βοήθεια για την οικοδόμηση και την ανάπτυξη της αντίληψης των μαθητών αναφορικά με την γεωμετρία και τα γεωμετρικά σχήματα με εύκολο, δημιουργικό και πιο ενδιαφέροντα τρόπο.

Μέσα από την δραστηριότητα, στην οποία βασικό μέλημα των παιδιών θα είναι η σύνθεση τριγώνων αρχικά με χειρωνακτικό τρόπο και έπειτα με ψηφιακό τρόπο, θα γίνουν γνωστές οι ιδιότητες και τα βασικά χαρακτηριστικά αυτών των σχημάτων. Η δραστηριότητα θα οδηγήσει τα παιδιά στην σύγκριση, σύνθεση και στην γνώση των ιδιοτήτων των τριγώνων.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Ο άξονας μαθηματικών εννοιών που ανήκει η δραστηριότητα που επέλεξα είναι η γεωμετρία. Μέσα από αυτη την δραστηριότητα τα παιδιά μπορούν να μαθουν να δημιουργούν (σχεδιάζουν) γεωμετρικά σχήματα και πιο συγκεκριμένα σε αυτη την περίπτωση τρίγωνα. Ακόμη θα μάθουν να συγκρίνουν και να αναγνωρίζουν τρίγωνα καθώς και τις ιδιότητες τους.

Ο λόγος που επέλεξα την συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι επειδή πιστεύω πως απότελει έναν πτωτόγνωρο τρόπο μάθησης για τα παιδιά. Είναι ένας πιο ενδιαφέρον τρόπος εκμάθησης της γεωμετρίας και ειδικότερα για τα παιδιά στην συγκεκριμένη ηλικία. Ακόμη αποτελεί έναν προτότυπο και πιο διασκεδαστικό τρόπο μάθησης ο οποίος μπορεί να προσελκύσει περισσότερο τους μαθητές, ακόμη και κάποιον μαθητή που δεν ενδιαφέρεται τοσο. Τελειώνοντας πιστεύω πως αποτελεί έναν πιο επεξηγηματικό τρόπο αναπαράστασης καθώς αποτυπώνει με μεγάλη ακρίβεια όλες τις ιδιότες, τα χαρακτηριστικά (γωνίες, πλευρές ) και τον τρόπο δημιουργιάς από τον χειρωνακτικό τρόπο.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Οι απαιτήσεις που ζητούνται από την δράση αυτή που αναφέρεται κατα κύιριο λόγο σε παιδιά ηλικίας 4 - 6 ετών είναι αρκετές. Αρχικά επιδιώκεται η αναγνώριση και η περιγραφή του σχήματος από τα ίδια τα παιδιά. τα παιδιά θα μπούν στην διαδικασία να ερμηνεύσουν τις ιδιότητες του σχήματος όπως τις πλευρές, τις γωνίες. 'Επειτα να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν ένα τριγωνο αρχικά σε ένα φύλλο χαρτί και έπειτα με την ίδια διαδικασία να το δημιουργήσουν μεσω του ηλρκτρονικού υπολογιστή. Κάποιες βασικές ερωτήσεις οι οποίες θα βοηθούσαν στην καλύτερη εξέλιξη του μαθήματος και θα ενεργοποιολυσαν το ενδιαφέρον των παιδιών θα ήταν (αναγνωρίζετε το συγκεκριμένο σχήμα; γνωρίζετε άλλα σχήματα εκτός από αυτό; πείτε μου μερικά αντικείμενα από το περιβάλλον σας που έχουν αυτό το σχήμα. μπορείτε να το κατασκευάσετε σε διάφορα μεγέθη; αν ενώσουμε δυο τρίγωνα τι άλλα σχήματα μπορούμε να δημιουργήσουμε σύμφωνα με αυτα που γνωρίζουμε; ).

Συνεχίζοντας δίνοντας στα παιδιά διάφορα στοιχεία τους ζητώ να δημιουργήσουν σε ένα φύλλο χαρτί αντίστοιχα τρίγωνα, επίσης προτέινω στα παιδιά να μάθει το ένα στο άλλο όσα άλλα σχήματα γνωρίζει. Ακόμη τους δίνω διαφορέτικα μεγέθη τριγώνων και τους προτείνω να τα κατατάξουν σε διαφορετικές κατηγορίες ανάλογα με το μέγεθός τους. Θα έκανα αναφορά σε κάποιες παρατηρήσεις όπως τα όνόματα των τριγώνων, τα είδη των τριγώνων και τις άμεσες χρήσεις που θα μπορούσαν κάνουν τα παιδιά με τα τρίγωνα όπως χειροτεχνίες και αλλές. Τα παιδιά θα παρατηρούσαν πως το συγκεκριμένο σχήμα υπάρχει σε πολλά αντικείμενα τριγύρω μας, ότι με την ένωση δύο τριγώνων και παραπάνω μπορούν να δημιουργηθούν διαφορετικά σχήματα αλλά και πως οι ιδιότητες του σχήματος είναι απλες και όχι πολύπλοκες στον πρακτικό τομέα. Στόχος είναι να μπορούν τα παιδια να δημιουργήσουν με ορθό τρόπο διαφορετικά τρίγωνα, ανάλογα πως τους ζητούνται στις εκφωνήσεις και ανάλογα τα στοιχεία που τους δίνονται, ακόμη να μάθουν να τα ξεχωρίζουν και να τα κατατάσσουν σε κατηγορίες ανάλογα με τα γνωρίσματά τους, να γνωρίσουν τις βασικές ιδιότητες τους και τα μέρη ενός τριγώνου.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 
Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Η δράση που ανέλαβα εκφράζει αρκετούς από τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος. Αρχικά επιτυγχάνεται η αναγνώριση και η ταξινόμηση των σχημάτων σε διαφορετικές κατηγορίες από τα παιδιά, που αποτελεί βασικό στόχο του αναλυτικού προγράμματος. Έπειτα μετά από αυτή την δραστηριότηατα τα παιδιά θα είναι σε θέση να περιγράψουν και σχηματίσουν ένα τρίγωνο ανάλογα με τα δεδομένα που τους δίνονται (την εκφώνηση της άσκησης και τα υλικά που τους δίνονται) . Ακόμη τα παιδιά θα μπορούν να δημιουργούν άλλα σχήματα συνδέοντας τρίγωνα μεταξύ τους και να γνωρίζουν τις βασικές ιδιότητες των τριγώνων π.χ. (να δημιουργούν παιχνίδια και να παίζουν ή να φτιάχνουν χειροτεχνίες ) .