Η μαθηματική πράξη της αφαίρεσης

Βαλουξή Ειρήνη Χρυσοβαλάντου, Κηρύκου Τάνια – Γραμματή, Συμεωνίδου Αθηνά
Περίληψη: 

Στην συγκεκριμένη εργασία γίνεται μια περιγραφή και ανάλυση της διδακτικής παρέμβασης που κάναμε στα πλαίσια του μαθήματος «Τεχνολογία και μαθηματικά: παιδαγωγικό υλικό και θεματικά σχέδια εργασίας». Το θέμα μας ήταν η ανάπτυξη της έννοιας της αφαίρεσης με τη βοήθεια κάποιων δραστηριοτήτων αλλά και τη χρήση της τεχνολογίας.
Αρχικά, χρησιμοποιώντας την τεχνική της συνέντευξης προς όλα τα παιδιά έγινε μια αξιολόγηση του επιπέδου των γνώσεων αλλά και μια υπενθύμιση κάποιων βασικών εννοιών για την αφαίρεση.

Έπειτα, αναπτύχθηκαν οι δύο δραστηριότητες που είχαν σχεδιαστεί εκ των προτέρων. Η πρώτη αφορούσε την χρήση ενός λογισμικού σε προσωπικό υπολογιστή και η δεύτερη ήταν μια μικρή ιστοριούλα με ενταγμένα προβλήματα στη ροή της. Οι δραστηριότητες ήταν σχεδιασμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του σύγχρονου νηπιαγωγείου όπως αυτές περιγράφονται από τον οδηγό του νηπιαγωγού. Σύμφωνα, λοιπόν με τον οδηγό, ο νηπιαγωγός πρέπει να διαμορφώνει ένα περιβάλλον μάθησης που να δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να διερευνούν ένα πλήθος μαθηματικών επιδιώξεων όπως: Ομαδοποίηση, διάταξη, σειροθέτηση και ταξινόμηση αντικειμένων, αντιστοίχιση, συγκέντρωση, οργάνωση και επεξεργασία δεδομένων, αρίθμηση και μέτρηση, αντίληψη θέσης αντικειμένων στο χώρο, προσανατολισμός, αναγνώριση σχημάτων και ιδιοτήτων τους, εκτιμήσεις, διατύπωση και έλεγχο υποθέσεων, επίλυση προβλημάτων, χρήση σύγχρονης τεχνολογίας για την επίλυση των προβλημάτων.

Οι προαναφερθείσες δραστηριότητες ανταποκρίνονται σε αρκετά από τα παραπάνω σημεία, όπως η ομαδοποίηση αντικειμένων, η αρίθμηση και μέτρηση, οι εκτιμήσεις, ο έλεγχος υποθέσεων, η επίλυση προβλημάτων αλλά και η χρήση τεχνολογίας. Οι δραστηριότητες ήταν αρκετά απλές και απευθύνονταν σε παιδιά του νηπιαγωγείου που δεν έχουν ιδιαίτερο υπόβαθρο στις μαθηματικές πράξεις αλλά γνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά της αφαίρεσης. Η διάρκεια ήταν μια διδακτική ημέρα και έλαβε χώρα στο 28ο Νηπιαγωγείο Βόλου το οποίο έχει 12 παιδιά. Σε γενικές γραμμές τα αποτελέσματα ήταν ικανοποιητικά αφού τα παιδιά αφενός διασκέδασαν με τις δραστηριότητες αφετέρου φάνηκε να ξεκαθάρισαν κάποια πράγματα όσον αφορά την αφαίρεση και πως αυτή εντάσσεται στην καθημερινότητα (γεγονός που ήταν ακόμα ένας από τους στόχους των δραστηριοτήτων μας).

Μαθηματική έννοια και δεξιότητα:

Σε αυτή την ενότητα θα αναφερθούμε εν συντομία γενικά στα μαθηματικά και στη σημασία τους στην εκπαίδευση των νηπίων και πιο συγκεκριμένα στην πράξη της αφαίρεσης με την οποία ασχοληθήκαμε εκτενώς στα πλαίσια της παρούσης εργασίας. Είναι λογικό τα παιδιά να χρησιμοποιούν από πολύ μικρή ηλικία τα μαθηματικά χωρίς να το αντιλαμβάνονται τις περισσότερες φορές. Αναπτύσσουν απλές μαθηματικές δεξιότητες με την εφαρμογή των ιδεών τους σε καθημερινές πράξεις και προβλήματα ενώ χειρίζονται απλές μαθηματικές έννοιες ώστε να εκλογικεύσουν κάποιες καθημερινές τους πράξεις. Οι πράξεις αυτές είναι σημαντικές για την ολοκλήρωση της προσωπικής και κοινωνικής ανάπτυξης ενός παιδιού και για την εξέλιξή του σε έναν σωστό ενήλικα με γερές βάσεις. Ο στόχος λοιπόν, πρέπει να είναι τα παιδιά να αρχίσουν να σκέφτονται με τρόπους που χαρακτηρίζουν τη μαθηματική επιστήμη συνειδητοποιώντας την κοινωνική τους διάσταση και τους λόγους για τους οποίους τα χρησιμοποιούμε. Όπως είναι λογικό σε τόσο μικρές ηλικίες δεν μπορούν να διδαχθούν εξελιγμένα μαθηματικά αλλά πρέπει να επικεντρωνόμαστε στο να αντιληφθούν τα παιδιά ότι τα μαθηματικά συμβάλλουν στην επίλυση καθημερινών προβλημάτων και προσφέρουν εφόδια για την ερμηνεία του κόσμου. Μία από τις έννοιες που καλούνται τα νήπια να αντιληφθούν είναι αυτή την αφαίρεσης. Όπως αναφέρει και ο John Van de Walleη κεντρική ιδέα της διδασκαλίας των πράξεων είναι ότι τα παιδιά θα πρέπει να αντιληφθούν τη σχέση της πρόσθεσης και της αφαίρεσης. Η πρόσθεση ονομάζει το σύνολο σε σχέση με τα μέρη και η αφαίρεση ονομάζει το μέρος που λείπει. Το μοντέλο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην διδασκαλία της αφαίρεσης είναι του τύπου μέρος – μέρος – όλο όπου γνωρίζουμε το όλο και ένα από τα μέρη και ψάχνουμε το άλλο μέρος. Με αυτή την τακτική συμφωνεί και η φράση «βγάζω» που χρησιμοποιούν τα νήπια για να εκφράσουν την αφαίρεση. Σύμφωνα με το πλαίσιο σπουδών του Υπουργείου μία από τις ικανότητες και δεξιότητες που πρέπει να επιδιωχθούν είναι να καταφέρουν τα νήπια να εκτελούν απλές μαθηματικές πράξεις και αυτό επιτυγχάνεται με αρκετές δραστηριότητες όπως να χειρίζονται ποσότητες, να τις ενώνουν και να δημιουργούν άλλες, να βγάζουν ή να βάζουν ένα μέρος τους, να συγκρίνουν ή να μοιράζουν ποσότητες σε διαφορετικές καταστάσεις κτλ. Σε όλες τις δραστηριότητες είναι προφανής η σύνδεση που γίνεται μεταξύ των πράξεων της πρόσθεσης και της αφαίρεσης.

Υλικά: 

Σημαντική βοήθεια στην ολοκλήρωση της δραστηριότητας προσέφερε η τεχνολογία. Το ψηφιακό υλικό που χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη της μαθηματικής έννοια της αφαίρεσης ήταν το λογισμικό kidspiration. Γενικά μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ο ρόλος της τεχνολογίας στη διδασκαλία των μαθηματικών αλλά και άλλων επιστημονικών πεδίων γίνεται όλο και σημαντικότερος ιδιαίτερα με τη διαδεδομένη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή ακόμα και από παιδιά προσχολικής ηλικίας. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Κυνηγός Χρόνης η εξέλιξη της διδασκαλίας των μαθηματικών είναι πλέον συνυφασμένη με εργαλεία ψηφιακής τεχνολογίας. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας μπορούν να σχεδιαστούν τεχνητά περιβάλλοντα που να είναι πολύ πλούσια σε δυνατότητες, ώστε να δίνουν στο παιδί εμπειρίες δημιουργίας μαθηματικών εννοιών, αντίληψη στην οποία συμφωνούν πολλοί μελετητές όπως ο Piaget και ο Papert. Το kidspiration πιο συγκεκριμένα, είναι δομημένο πρόγραμμα για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας και χρησιμοποιείται σε ένα πλήθος εφαρμογών για την εκμάθηση της γραφής και του διαβάσματος, για το χτίσιμο εννοιολογικής κατανόησης των μαθηματικών αλλά και για ανάπτυξη της σκέψης των παιδιών. Όσον αφορά τα μαθηματικά, χρησιμοποιείται ως βοήθημα στην επίλυση προβλημάτων και στην αιτιολόγηση πράξεων δημιουργώντας μια εννοιολογική κατανόηση των μαθηματικών διαδικασιών. Οι μαθητές αναπτύσσουν την αίσθηση της αρίθμησης, του χώρου, κατανοούν τις τέσσερις βασικές πράξεις και μαθαίνουν να επικοινωνούν τη σκέψη τους με λέξεις, αριθμούς και μαθηματικά σύμβολα. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα που ακολουθεί με μια εφαρμογή που αφορά την πρόσθεση και την αφαίρεση.

Η άμεση προσφορά του λογισμικού εστιάζεται στην ευχάριστη και γεμάτη χρώματα και εικόνες αναπαράσταση των εννοιών που επιθυμούμε να εμφυσήσουμε στα παιδιά. Επίσης, με τη χρήση των εικόνων τα παιδιά μπορούν να κάνουν τις συνδέσεις με την καθημερινότητά τους πολύ πιο εύκολα και άμεσα αφού χρησιμοποιούν αντικείμενα που τους είναι πολύ οικεία. Έμμεσα προσφορά μπορούμε να πούμε ότι είναι η ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των παιδιών αλλά και ο διάλογος στον οποίο εμπλέκονται συζητώντας τα συμπεράσματα και τις απορίες τους τόσο μεταξύ τους όσο και με τη νηπιαγωγό. Αρνητικό στοιχείο είναι βέβαια το γεγονός ότι απαιτεί κάποια, έστω και ελάχιστη, εξάσκηση και εξοικείωση με τον υπολογιστή, γεγονός που όμως ξεπερνιέται εύκολα λόγω της περιέργειας και της όρεξης που έχουν τα παιδιά για μάθηση και παιχνίδι.
Συνοπτικά μπορούμε να πούμε ότι είναι σημαντική η συνεισφορά των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των προγραμμάτων τη σημερινή εποχή ακόμα και σε αυτά τα αρχικά στάδια της εκπαιδευτικής βαθμίδας. Σε καμία περίπτωση όμως δεν υποκαθίσταται ο ρόλος του εκπαιδευτικού ως ο βασικός κρίκος αυτής της αλυσίδας.

Σύνθεση υλικών και δράσεων: 

Σχεδιασμός διδακτικής παρέμβασης:
1η Δραστηριότητα: Παρουσίαση αφαίρεσης με χρήση υπολογιστή
Στην πρώτη δραστηριότητα γίνεται προσπάθεια να μάθουν τα παιδιά αφενός να χρησιμοποιούν υπολογιστή αφτέρου να γνωρίσουν τις βασικές έννοιες της αφαίρεσης με τη βοήθεια κάποιων ασκήσεων που εκτελούνται. Η πρώτη φάση της δραστηριότητας έχει να κάνει με την εξοικείωση των παιδιών με το πρόγραμμα Kidspiration αφού για να εκτελεστεί η δραστηριότητα, τα παιδιά πρέπει να μάθουν να εκτελούν κάποιες ενέργειες μόνα τους. Έτσι αφού ανοίξαμε το πρόγραμμα εξηγήσαμε στα παιδιά πως γίνονται κάποιες βασικές λειτουργίες, όπως η πρόσθεση ή αφαίρεση εικόνων, και τις εκτελέσαμε μπροστά τους ώστε να δούνε και να τις κάνουν μόνα τους αργότερα. Η δεύτερη φάση της δραστηριότητας έχει στόχο να μάθουν τα παιδιά να μετράνε κάποια αντικείμενα που βλέπουν στην οθόνη κατά προτίμηση χωρίς να χρησιμοποιούν τα δάχτυλά τους. Ανοίγουμε, λοιπόν, κάποια από τις δραστηριότητες που έχουμε ετοιμάσει και αποθηκεύσει και ζητάμε από τα παιδιά να μετρήσουν πόσα αντικείμενα βλέπουν. Οι ασκήσεις που έχουμε ετοιμάσει είναι τρεις. Η πρώτη είναι με μπάλες και ένα σκύλο, η δεύτερη είναι με μπαλαρίνες και ένα ποδήλατο και η τρίτη είναι με κάποια πράσινα δέντρα. Παρακάτω βλέπουμε κάποιες εικόνες από το πρόγραμμα.
[b]Εικόνα 1: Άσκηση με μπάλες και σκύλο[/b]

Εικόνα 2: Άσκηση με μπαλαρίνες και ποδήλατο

Εικόνα 3: Άσκηση με δέντρα
Δείχνοντας λοιπόν, τις παραπάνω εικόνες, ρωτάμε στα παιδιά να μετρήσουν πόσες μπαλαρίνες ή πόσες μπάλες ή πόσα δέντρα βλέπουνε.Η τρίτη και τελευταία φάση της δραστηριότητας αφορά την πράξη της αφαίρεσης. Εδώ ο στόχος είναι να αντιληφθούνε τα παιδιά την έννοια της αφαίρεσης. Σε αυτό βοηθάει η οπτική άσκηση και η χρήση του υπολογιστή που φαίνεται ότι εξιτάρει το ενδιαφέρον των παιδιών. Τα παιδιά λοιπόν, χωρισμένα σε ομάδες των 3 ατόμων πειραματίζονται με το πρόγραμμα με βάση τις δικές μας ερωτήσεις. Για παράδειγμα, ρωτάμε ένα παιδί πόσες μπάλες θα μας μείνουν αν ο σκύλος πάρει τις 2. το παιδί ακόμα και αν δεν γνωρίζει την απάντηση μπορεί να αφαιρέσει από το πρόγραμμα τις δύο μπάλες και να μετρήσει πόσες του έμειναν. Έτσι, δίνει τη σωστή απάντηση.
Για να διαπιστώσουμε αν τα παιδιά κατάλαβαν την έννοια της αφαίρεσης και αν μπορούν να χειριστούν το πρόγραμμα, κάνουμε αντίστοιχες ερωτήσεις στο κάθε ένα παιδί στο οποίο δίνουμε το λόγο ώστε να έχουν όλα την ευκαιρία να πειραματιστούν.

2η Δραστηριότητα: Ανάπτυξη της έννοιας της αφαίρεσης ενταγμένη σε μια μικρή ιστορία
Η δεύτερη δραστηριότητα είναι μια μικρή ιστορία για ένα παιδί που του αρέσουν οι σοκολάτες. Μέσα στην ιστορία είναι ενσωματωμένα μικρά προβλήματα που αφορούν την αφαίρεση. Η ιστορία που διαβάστηκε στα παιδιά είναι η παρακάτω. Με έντονα γράμματα βλέπουμε τις ερωτήσεις που καλούνται να απαντήσουν τα παιδιά.
Από τότε που γεννήθηκε ο Βασιλάκης έτρωγε πολύ. Για πρωινό μόνο έτρωγε πατάτες, ψωμί, φασόλια, σούπα και άλλα πολλά. Το αγαπημένο του όμως φαγητό ήταν οι σοκολάτες. Μόλις ο Βασιλάκης έμαθε να πιάνει διάφορα πράγματα, δημιουργήθηκαν προβλήματα. Μια μέρα, είχε αφήσει η μαμά του στο τραπέζι 8 σοκολάτες και βγήκε για 5 λεπτά από την κουζίνα. Μόλις γύρισε, είδε ότι είχαν μείνει στο τραπέζι μόνο 2 σοκολάτες. Μα καλά, πόσες σοκολάτες έφαγε ο Βασιλάκης σε 5 λεπτά; Άλλη φορά, ο Βασιλάκης και η μαμά του είχαν πάει στο σουπερμάρκετ και η μαμά έβαλε στο καλάθι 5 σοκολάτες για να τις δώσει στον Βασιλάκη όταν θα γυρίζανε σπίτι. Πηγαίνοντας όμως στο ταμείο να πληρώσει, είδε ότι στο καλάθι υπήρχε μόνο 1 σοκολάτα. Πόσες σοκολάτες έφαγε ο Βασιλάκης μέχρι να φτάσουν στο ταμείο; Μια φορά όμως η λαιμαργία του Βασιλάκη τους βγήκε σε καλό. Γινόταν ένας διαγωνισμός για το πόσες σοκολάτες μπορεί να φάει ένα παιδί σε 3 λεπτά. Φυσικά ο Βασιλάκης έλαβε μέρος στον διαγωνισμό. Έβαλαν μπροστά από το καθένα παιδί 10 σοκολάτες. Στο τέλος, μπροστά στον Βασιλάκη είχαν μόνο 2 σοκολάτες. Πόσες σοκολάτες έφαγε ώστε να κερδίσει τον διαγωνισμό; Το δώρο για τον νικητή ήταν μια μεγάλη κούτα με σοκολάτες, που ο Βασιλάκης άδειασε σε μερικές μέρες!!!!!!
Ο στόχος της συγκεκριμένης δραστηριότητας είναι να ενταχθεί η έννοια της αφαίρεσης σε μια καθημερινή κατάσταση η οποία μάλιστα είναι εμπλουτισμένη με τη γοητεία της σοκολάτας που αρέσει σε όλα τα παιδιά, όπως αποδείχτηκε και από σχετικές ερωτήσεις πριν την αφήγηση της ιστορίας. Η πορεία λοιπόν που ακολουθήθηκε στη δραστηριότητα είναι αρχικά κάποιες γενικές ερωτήσεις για τη σοκολάτα (αν αρέσει στα παιδιά, αν κάνει να τρώμε πολλές κτλ). Έπειτα διαβάστηκε η ιστορία στα παιδιά. Κάθε φορά που φτάναμε σε ένα πρόβλημα διακόπταμε τη ροή της ανάγνωσης ώστε να απαντηθεί. Αυτό γινόταν με τη βοήθεια του πίνακα όπου απεικονίζαμε την πράξη που έπρεπε να γίνει, με τη χρήση των χεριών αφού κάποια παιδιά δεν ήταν ακόμα εξοικειωμένα με την αφαίρεση αλλά και με πραγματικά σοκολατάκια τα οποία μετρούσαν τα παιδιά.
Αξιολογώντας την δραστηριότητα, στο τέλος έγιναν κάποιες ερωτήσεις πάλι γενικά για την αφαίρεση όπως και στην πρώτη δραστηριότητα.


Μάθηση και δράσεις παιδιών
Οι δράσεις που αναπτύχθηκαν από τα παιδιά είχαν στόχο την ευχάριστη και αποτελεσματική εκμάθηση της αφαίρεσης. Οι αλληλεπιδράσεις αναλύονται κυρίως σε δύο άξονες.
Λεκτικές αλληλεπιδράσεις: η συζήτηση που έγινε με τα παιδιά αλλά και οι ερωτήσεις που τέθηκαν στην αρχή και στο τέλος των δραστηριοτήτων είχαν στόχο να εντοπίσουν τις γνώσεις των παιδιών πάνω στο αντικείμενο αλλά και να διαπιστώσουν την εξέλιξη αυτών των γνώσεων στο τέλος της ημέρας. Ήταν αρκετά κατανοητές από τα παιδιά αφού είχαν σχέση με την καθημερινότητά τους, γεγονός που βοήθησε στην ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος.

Κοινωνικές αλληλεπιδράσεις: τα παιδιά δούλεψαν τόσο ομαδικά όσο και μεμονωμένα, ιδιαίτερα πάνω στο πρόγραμμα στον υπολογιστή. Στις ερωτήσεις το ένα βοηθούσε το άλλο αφού συχνά δεν υπήρχε συγκεκριμένο παιδί στο οποίο να απευθυνόμαστε. Όμως σε κάποια σημεία, απαιτούταν η ατομική σκέψη και ενέργεια από πλευράς των παιδιών, χωρίς την παρέμβαση μας ή των άλλων παιδιών.

Εφαρμογή στην πράξη μιας διδακτικής παρέμβασης: Στην τέταρτη ενότητα της εργασίας περιγράφεται η μεθοδολογία συλλογής και καταγραφής των πληροφοριών και δεδομένων. Επίσης γίνεται μια αναφορά στο σχολικό περιβάλλον, στις διαδικασίες εφαρμογής της διδακτικής παρέμβασης, στην καταγραφή αυτών των διαδικασιών αλλά και στην αποτίμηση και αξιολόγηση της δράσης στο σύνολό της.

Η σχολική τάξη και τα παιδιά: Το νηπιαγωγείο μπορεί να χαρακτηριστεί ως επαρκές αφού είχε όλους τους απαραίτητους χώρους. Μέσα διαθέτει ένα κουζινάκι, δύο χώρους πρώτης ανάγκης, (έναν για τα παιδάκια και έναν για τις νηπιαγωγούς) και μια μεγάλη αίθουσα. Η αίθουσα είναι αρκετά ευρύχωρη και διαθέτει πολλά παιχνίδια και γωνίες, όπως γωνία της μουσικής, γωνία μαγαζάκι, κουκλοθέατρο, γωνία ζωγραφικής, γωνία παρεούλας κτλ. Αρκετά εξοπλισμένη είναι και η αυλή αφού διαθέτει κούνιες, τσουλήθρα, τραμπάλα και αρκετά φυτά ώστε να φαίνεται πιο όμορφος ο χώρος.

Τα παιδιά φάνηκε ότι είχαν μια ιδέα για την έννοια της αφαίρεσης και γενικά για τα μαθηματικά. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι τα αγόρια της τάξης ήταν κατά πολύ πιο εξοικειωμένα σε σχέση με τα κορίτσια στις μαθηματικές πράξεις. Οι αρχικές ερωτήσεις που είχαν ως στόχο να μας δώσουν μια γενική εικόνα του επιπέδου των παιδιών απαντήθηκαν σε γενικές γραμμές σωστά αν και αρκετές φορές τα παιδιά φάνηκε να μπερδεύονται αλλά με τη βοήθεια είτε τη δική μας είτε των συμμαθητών απαντούσαν εν τέλει σωστά. Όσον αφορά τις δραστηριότητες, τα παιδιά συμμετείχαν με ενθουσιασμό και σε γενικές γραμμές αντιδρούσαν σωστά σε αυτά που τους ζητούνταν με ή χωρίς βοήθεια.

Διαδικασίες εφαρμογής της διδακτικής παρέμβασης: Σκοπός της διδακτικής παρέμβασης ήταν να μάθουν τα παιδιά την έννοια της αφαίρεσης και να τη συνδέσουν με την καθημερινότητά τους. Οι δύο δραστηριότητες που παρουσιάστηκαν είχαν αυτό το στόχο και κινήθηκαν προς αυτή την κατεύθυνση. Το πρώτο βήμα ήταν να διαπιστώσουμε το επίπεδο των μαθητών στα μαθηματικά και πιο συγκεκριμένα στην αφαίρεση. Έτσι, αφού συγκεντρώσαμε τα παιδιά στην αυλή υποβάλλαμε κάποιες ερωτήσεις. Στη συνέχεια, ο σχεδιασμός της διδακτικής παρέμβασης βασίστηκε σε τέσσερις άξονες. Αρχικά έγινε μια ανάλυση της μαθηματικής έννοιας εν συντομία ώστε να εντοπιστούν τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να αφομοιώσουν οι μαθητές. Έπειτα, σχεδιάστηκαν οι δύο δραστηριότητες που θα βοηθούσαν στην αφομοίωση των εννοιών και επιλέχτηκε το κατάλληλο λογισμικό ώστε να ενταχθεί και η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή στη διδασκαλία. Στη συνέχεια είχαμε την εφαρμογή της σχεδιασμένης παρέμβασης και τέλος την αξιολόγηση και τον αναστοχασμό ώστε να διαπιστωθεί αν είχε επιτυχία και αν όλα κύλησαν όπως ήταν προγραμματισμένα. Κατά την εφαρμογή της διδακτικής παρέμβασης δεν χρειάστηκε να κάνουμε κάποιες σημαντικές αλλαγές σε αυτά που είχαμε προγραμματίσει. Τα παιδιά φάνηκε να ανταποκρίνονται καλά σε αυτά που τους ζητούνταν και εργάστηκαν αρμονικά σε ομάδες αφού ο αριθμός τους ήταν σχετικά μεγάλος, τουλάχιστον για την πρώτη δραστηριότητα. Όπως έχει αναφερθεί παραπάνω, αρχικά έγινε μια διερεύνηση για το επίπεδο γνώσης των μαθητών στο νηπιαγωγείο όσον αφορά την αφαίρεση με τη βοήθεια κάποιων ερωτήσεων που τέθηκαν στα παιδιά σε ομαδικό επίπεδο. Έπειτα, πραγματοποιήθηκε η πρώτη δραστηριότητα όπου τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες των 3 ατόμων και με τη βοήθεια 2 υπολογιστών ασχολήθηκαν με το πρόγραμμα Kidspiration και κάποιες δραστηριότητες που είχαμε ετοιμάσει εκ των προτέρων. Η δεύτερη δραστηριότητα ήταν ομαδική, αφού όλα τα παιδιά μαζεύτηκαν στην αίθουσα και τους τέθηκαν κάποια προβλήματα ενσωματωμένα σε μια ιστορία για ένα παιδάκι που έτρωγε πολλές σοκολάτες. Τέλος, έγιναν κάποιες ανακεφαλαιωτικές ερωτήσεις ώστε να διαπιστωθεί αν τα παιδιά αποκόμισαν κάτι από όλη την ημέρα. Σημαντική ήταν και η συμβολή της νηπιαγωγού, η οποία με την εμπειρία της αλλά και τη γνώση πάνω στα συγκεκριμένα παιδιά έκανε παρεμβάσεις ώστε να διευκολύνει το έργο των φοιτητριών είτε επιβάλλοντας την τάξη είτε βοηθώντας με συγκεκριμένες ερωτήσεις στην κατανόηση κάποιων πραγμάτων.

Διαδικασίας καταγραφής διδακτικής παρέμβασης: Για τους σκοπούς αυτής της εργασίας έπρεπε να γίνει καταγραφή της διδακτικής παρέμβασης. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν της βιντεοσκόπησης όλων των δραστηριοτήτων από την αρχή μέχρι το τέλος με στόχο της μελέτη και αξιολόγηση της πορείας της παρέμβασης. Έτσι, βιντεοσκοπήθηκαν τόσο η συνέντευξη των παιδιών όσο και η πορεία των δύο δραστηριοτήτων αλλά και η τελική αξιολόγηση που έγινε με τη λήξη της παρέμβασης.

Ανάλυση αποτελεσμάτων: Η συγκεκριμένη ενότητα περιλαμβάνει την ανάλυση των αποτελεσμάτων από την διεξαγωγή των δραστηριοτήτων αλλά και της αρχικής συνέντευξης που έγινε στα παιδιά. Αρχικά θα παρουσιαστεί σε έναν πίνακα η συνέντευξη σε γενικές γραμμές αφού όπως τονίσαμε και παραπάνω, έγινε στο σύνολο των παιδιών και είναι αδύνατο να απομονωθούν απαντήσεις από το κάθε παιδί. Στόχος είναι να φανούν οι απαντήσεις των παιδιών και γενικά η ανταπόκρισή τους στις ερωτήσεις των φοιτητριών. Έπειτα, θα παρουσιαστεί ένας πίνακας ανάλυσης των μαθησιακών δραστηριοτήτων με βάση τους τέσσερις άξονες που αναφέρθηκαν ήδη: πλαισιοθέτηση, αναπαράσταση, μαθηματικοποίηση και αναστοχασμός σε συνάρτηση με παράγοντες όπως η ροή των δραστηριοτήτων, η δράση του εκπαιδευτικού, η δράση των μαθητών αλλά και ο ρόλος της τεχνολογίας που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικός.

Πίνακας 1: Συνέντευξη μαθητών

Τίτλος: Εισαγωγική συνέντευξη παιδιών
Άτομα: 3 φοιτήτριες και όλο το τμήμα
Περίληψη: τα παιδιά έδειξαν ενθουσιασμό και ενδιαφέρον στις ερωτήσεις μας και αρκετά από αυτά έδειξαν ότι είναι αρκετά εξοικειωμένα με την έννοια της αφαίρεσης

Αρ.

Άτομα

Διάλογοι

Σχόλια

Αποτίμηση

1

Φοιτήτριες

Θα μας πείτε τα ονοματάκια σας;

Ξεκινάμε με την πρώτη γνωριμία.

Φάνηκε ότι τα περισσότερα παιδιά (ιδιαίτερα τα αγόρια) είχαν καλό υπόβαθρο στην αφαίρεση αλλά αποδείχτηκε ότι υπήρχαν και κενά.

2

Παιδιά

Εμένα με λένε Στέλιο..(και λένε όλα τα παιδιά το όνομά τους)

Θα ήταν χρήσιμο η αρχική συνέντευξη να γίνει ατομικά ώστε να αξιολογηθούν καλύτερα τα παιδιά.

3

Φ

Εμείς είμαστε η Τάνια, η Ειρήνη και η Αθηνά.

4

Π

Την κυρία μας την λένε Αθηνά.

5

Νηπιαγωγός

Μοιάζουμε όμως; Έχουμε το ίδιο όνομα αλλά μοιάζουμε με την Αθηνά;

Συμμετοχή νηπιαγωγού ώστε να αισθανθούν τα παιδιά πιο άνετα.

6

Π

Όχι.

7

Ν

Η Αθηνά τι είναι;

8

Π

Η Αθηνά είναι πιο ψηλή, πιο κομψή.

9

Ν

Κομψή; Ααα, είναι πιο αδύνατη από εμένα. Και τι άλλο βλέπετε να είναι η Αθηνά; Τα χρόνια έχουμε τα ίδια;

10

Π

Πιο μικρή

11

Ν

Μπράβο Νικόλα. Είναι πιο μικρή γιατί τώρα σπουδάζει και είναι φοιτήτρια. Θα γίνει και αυτή νηπιαγωγός σε λίγα χρόνια.

12

Φ

Παιδάκια, ξέρετε να κάνετε μαθηματικά;

Πρώτη αναγνωριστική ερώτηση προς τα παιδιά

13

Π

Ξέρουμε

14

Ν

Νικόλα θέλω να μου πεις τι κάναμε εχτές με την κυρία Αθηνά. Το «βάζω» και «βγάζω» το θυμάστε;

Έλεγχος αν τα παιδιά θυμούνται προηγούμενο μάθημα

15

Π

Ναι

16

Φ

Πόσο κάνει 700 και 300

17

Π

1000

18

Φ

Μπράβο!! Επομένως ξέρετε και τι σημαδάκι βάζουμε στην αφαίρεση. Ποιο σημαδάκι;

Δεύτερη ερώτηση σχετική με την αφαίρεση

19

Π

Τη γραμμή.

20

Ν

Που σημαίνει ότι στην αφαίρεση τι κάνουμε;

21

Π

Βγάζω.

22

Ν

Βγάζουμε. Έτσι μπράβο!

23

Φ

Ωραία! Ξέρετε να κάνετε πράξεις χωρίς να μετράτε δακτυλάκια;

Τρίτη ερώτηση για την αφαίρεση

24

Π

Ναι.

25

Φ

Μπράβο! 10-2; Χωρίς δαχτυλάκια.

26

Π

8

27

Φ

Μπράβο. Να μας πούνε τώρα τα κορίτσια.

Η νηπιαγωγός στο περιθώριο σχολιάζει ότι τα αγόρια ξέρουν καλύτερα μαθηματικά.

28

Ν

10 βγάζουμε 4 πόσο κάνει;

29

Π

8

30

Ν

Όχι.

31

Π

9

32

Ν

Όχι. Φλώρα δεν ξέρεις;

33

Π

Όχι

Εντοπισμός κάποιων κενών γνώσης που θα πρέπει να καλύψουμε με τις δραστηριότητες.

34

Φ

Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει;

35

Π

6

36

Φ

Μπράβο!

Πίνακας 2: Ανάλυση μαθησιακών δραστηριοτήτων

Ροή δραστηριοτήτων

Δράση εκπαιδευτικού

Δράση μαθητών

Ρόλος τεχνολογίας

Ρόλος υλικών

1η δραστηριότητα

Πλαισιοθέτηση

Τα παιδιά πρέπει να λύσουν κάποια προβλήματα με τη βοήθεια υπολογιστή που να αφορούν την αφαίρεση.

Ο εκπαιδευτικός εξηγεί στα παιδιά την δραστηριότητα και τη λειτουργία του λογισμικού.

Οι μαθητές σε αρχικό στάδιο παρατηρούν τον εκπαιδευτικό να τους δείχνει το πρόγραμμα.

Το λογισμικό “kidspiration” χρησιμοποιήθηκε ώστε να εφαρμοστεί η δραστηριότητα.

Δεν υπάρχουν άλλα υλικά βοηθήματα στην δραστηριότητα.

Αναπαράσταση

Τα παιδιά απαντάνε στις ερωτήσεις των εκπαιδευτικών μετακινώντας τα αντικείμενα που απεικονίζονται στην οθόνη του υπολογιστή

Ο εκπαιδευτικός αναλαμβάνει καθοδηγητικό ρόλο και θέτει τα προβλήματα.

Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες χρησιμοποιούν το λογισμικό για να απαντήσουν στις ερωτήσεις.

Το λογισμικό έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Μαθηματικοποίηση

Οι μαθητές μέσα από τη δραστηριότητα αναπτύσσουν την έννοια της αφαίρεσης και τη συνδέουν με αντικείμενα της καθημερινότητας όπως μπάλες, δέντρα κτλ.

Ο εκπαιδευτικός βοηθάει τα παιδιά να απαντήσουν.

Τα παιδιά κάνουν τις αφαιρέσεις που τους ζητάει ο εκπαιδευτικός μέσα από το πρόγραμμα του υπολογιστή.

Το λογισμικό δίνει τη δυνατότητα για εξάσκηση στα μαθηματικά με οπτικοποιημένο τρόπο για καλύτερη αφομοίωση.

Δημοσιοποίηση

Η δραστηριότητα κλείνει με κάποιες ανακεφαλαιωτικές ερωτήσεις προς τα παιδιά.

Ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τα παιδιά να απαντήσουν τα ερωτήματα και τα βοηθάει σε περίπτωση που δυσκολεύονται.

Τα παιδιά απαντούν στις ερωτήσεις με τη βοήθεια είτε του εκπαιδευτικού είτε των συμμαθητών τους.

2η δραστηριότητα

Πλαισιοθέτηση

Τα παιδιά πρέπει να ακούσουν μια ιστορία και να απαντήσουν σε κάποια ερωτήματα που είναι ενταγμένα σε αυτή.

Ο εκπαιδευτικός εξηγεί τη διαδικασία της δραστηριότητας.

Οι μαθητές αφού κατανοήσουν την δραστηριότητα περιμένουν να ακούσουν την ιστορία.

Η τεχνολογία δεν παίζει ρόλο σε αυτή τη δραστηριότητα.

Υπάρχουν κάποια υλικά που βοηθούν στην πορεία, όπως ο μαυροπίνακας και τα σοκολατάκια.

Αναπαράσταση

Ο εκπαιδευτικός διαβάζει την ιστορία στα παιδιά και κάθε φορά που εμφανίζεται ένα μαθηματικό πρόβλημα διακόπτει ώστε τα παιδιά να το λύσουν.

Ο εκπαιδευτικός κάνει την ανάγνωση και την παρουσίαση του προβλήματος είτε στον πίνακα είτε προφορικά.

Τα παιδιά καλούνται να απαντήσουν στις ερωτήσεις.

Ο μαυροπίνακας χρησιμεύει στην οπτική παρουσίαση του προβλήματος ενώ χρησιμοποιούνται και άλλα αντικείμενα όπως τα σοκολατάκια για πιο ρεαλιστική αναπαράσταση.

Μαθηματικοποίηση

Οι μαθητές μέσα από τη δραστηριότητα εντάσσουν την έννοια της αφαίρεσης στην καθημερινότητα και φυσικά εξασκούνται στην επίλυση απλών προβλημάτων.

Ο εκπαιδευτικός έχει επικουρικό ρόλο και βοηθάει τα παιδιά να απαντήσουν.

Οι μαθητές ακούνε προσεχτικά την ιστορία και απαντάνε στις μαθηματικές ερωτήσεις με τη βοήθεια των υλικών είτε από μόνα τους.

Οι αφαιρέσεις παρουσιάζονται στον πίνακα και τα σοκολατάκια χρησιμοποιούνται ώστε οι μαθητές να μπορέσουν να τα μετρήσουν.

Δημοσιοποίηση

Στο τέλος γίνονται ανακεφαλαιωτικές ερωτήσεις γενικά για την αφαίρεση, όπως το σύμβολο που χρησιμοποιείται κτλ.

Ο εκπαιδευτικός κάνει την ανακεφαλαίωση και διαπιστώνει αν τα παιδιά κατανόησαν την αφαίρεση.

Οι μαθητές απαντούνε στις ερωτήσεις του εκπαιδευτικού και εκδηλώνουν τυχόν απορίες δικές τους.

Χρησιμοποιείται μια καρτέλα με τον «πλην» ώστε να δούνε όλα τα παιδιά το σύμβολο της αφαίρεσης.

Αποτίμηση της Εμπειρίας: 

Όπώς ήταν λογικό αντιμετωπίσαμε κάποια προβλήματα κατά τη διάρκεια της διδακτικής παρέμβασης τα οποία όμως επιλύθηκαν γρήγορα με τη βοήθεια της νηπιαγωγού. Ένα πρόβλημα ήταν ο μεγάλος αριθμός των παιδιών τόσο κατά τη διάρκεια της αρχικής συνέντευξης όσο και στις δραστηριότητες. Τα παιδιά απαντούσαν όλα μαζί στις ερωτήσεις που τους κάναμε και δεν υπήρχε χρόνος να σκεφτούν και να δώσουν μια εμπεριστατωμένη απάντηση. Ρόλο σε αυτό έπαιξε και το γεγονός ότι τα αγόρια φάνηκαν να είναι πιο εξοικειωμένα με τις πράξεις οπότε πολλές φορές μονοπωλούσαν τη συζήτηση. Όσον αφορά τις δραστηριότητες, στην πρώτη από τη στιγμή που υπήρχαν μόνο δύο υπολογιστές, έπρεπε τα παιδιά να χωριστούν σε ομάδες και να δουλέψουν με αυτό τον τρόπο. Παρόμοια προβλήματα αντιμετωπίστηκαν και στην δεύτερη δραστηριότητα. Η λύση των προβλημάτων θα ήταν να γίνουν και οι συνεντεύξεις σε ομάδες και όχι σε ολόκληρο το τμήμα ώστε να έχουν την ευκαιρία όλα τα παιδιά να απαντάνε. Επίσης θα βοηθούσε αν υπήρχε ακόμα ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής. Παρόλα αυτά η πορεία της παρέμβασης κρίνεται επιτυχής και δεν θα αλλάζαμε κάτι επί τοις ουσίας.

Συμπεράσματα: Ολοκληρώνοντας την εργασία αξίζει να γίνει μια γενική αξιολόγηση και ανασκόπηση ώστε να διαπιστώσουμε αν η δραστηριότητα είχε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Η δραστηριότητα έλαβε χώρα στο 28ο Νηπιαγωγείο Βόλου το οποίο φιλοξενεί 12 παιδιά. Το θέμα της εργασίας είναι η διδασκαλία των μαθηματικών και πιο συγκεκριμένα της αφαίρεσης με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Αρχικά, λοιπόν έγινε μια συζήτηση ώστε να διαπιστώσουμε το επίπεδο των παιδιών κάνοντας κάποιες βασικές ερωτήσεις. Η πρώτη δραστηριότητα στη συνέχεια είχε στόχο να εισάγει τα παιδιά στην έννοια της μέτρησης και της αφαίρεσης και να τα εξοικειώσει με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Αυτό έγινε με τη χρήση του προγράμματος Kidspiration το οποίο είναι κατάλληλο για τέτοιες δραστηριότητες. Στη δεύτερη δραστηριότητα χρησιμοποιήσαμε πιο παραδοσιακά μέσα όπως ο μαυροπίνακας με στόχο να εντάξουμε την έννοια της αφαίρεσης μέσα στην καθημερινότητα των παιδιών. Μέσα από τις ερωτήσεις που έγιναν στα παιδιά στη διάρκεια της ημέρας αλλά και από τις αντιδράσεις τους και την προθυμία να συμμετάσχουν στις δραστηριότητες διαπιστώσαμε ότι η προσπάθειά μας είχε τα επιθυμητά αποτελέσματα αφού τα παιδιά έμαθαν κάποια πράγματα για την αφαίρεση, γνώρισαν μια εφαρμογή του ηλεκτρονικού υπολογιστή και ταυτόχρονα διασκέδασαν. Η συνεισφορά της νηπιαγωγού ήταν πολύ σημαντική αφού με την εμπειρία της αλλά και με την οικειότητα που είχε με τα παιδιά βοήθησε ώστε να ξεπεραστούν όλες οι δυσκολίες και να γίνει το κλίμα πιο ευχάριστο αφού τα παιδιά μας εμπιστεύτηκαν πιο εύκολα. Συμπερασματικά πρέπει να πούμε ότι ο ρόλος της τεχνολογίας πλέον είναι πρωταγωνιστικός αφού βοηθάει στην καλύτερη και πιο διασκεδαστική διδασκαλία πολλών επιστημονικών πεδίων μετατρέποντας την μάθηση σε παιχνίδι. Πρέπει φυσικά να υπάρχει ένα μέτρο ώστε να μη χαθεί η απαιτούμενη σοβαρότητα τόσο από την πλευρά των παιδιών όσο και από την πλευρά της νηπιαγωγού αφού δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο παιδαγωγός είναι ο νηπιαγωγός και όχι ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής.

Βιβλιογραφία: 

Van der Walle, J. (2007). Διδάσκοντας μαθηματικά για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο. Μια αναπτυξιακή διαδικασία. Αθήνα: Επίκεντρο.
Κυνηγός, Χ. (2006). Το μάθημα της διερεύνησης. Αθήνα: Ελληνικά γράμματα.
Δαφέρμου, Χ. , Κουλούρη, Π., & Μπασαγιάννη, Ε. (2008). Οδηγός Νηπιαγωγού. Εκπαιδευτικοί σχεδιασμοί. Δημιουργικά περιβάλλοντα μάθησης. Αθήνα: ΟΕΔΒ
ΥΠ.Ε.Π.Θ “Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών- Αναλυτικά Προγράμματα για το νηπιαγωγείο. Φ.Ε.Κ. τεύχος Β' αρ. φύλλου 304/13-03-03