Γνωρίζω τα κλάσματα

Daniel Mentrand
Λογισμικά_δυναμική: 
Προσέγγιση Δράσης: 
Περιγραφή Δράσης: 

Θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι το κλάσμα είναι μια μαθηματική έννοια η οποία απευθύνεται σε μεγαλύτερες ηλικίες. Ωστόσο μέσω αυτής της δραστηριότητας τα κλάσματα παρουσιάζονται οπτικά ως μέρη ενός συνόλου και με αυτόν τον τρόποη έννοια απλοποιείται και γίνεται αρκούντως προσιτή για να δικαιολογηθεί η προσπάθεια προσέγγισής της στο Νηπιαγωγείο.

http://dmentrard.free.fr/GEOGEBRA/Maths/Elementaire/Fraction.html

Τι μαθηματικά κάνω;: 

Τα μαθηματικά της δραστηριότητας εντάσσονται στην θεματική ενότητα του Αριθμού.