Πρόσθεση και διάταξη ακεραίων αριθμών

Daniel Mentrand
Λογισμικά_δυναμική: 
Προσέγγιση Δράσης: 
Περιγραφή Δράσης: 

Η δράση αυτή αφορά την πρόσθεση ακεραίων αριθμών οι οποίοι αναπαρίστανται διατεταγμένοι πάνω σε ένα χάρακα (αριθμογραμμή). Η πρόσθεση αποδίδεται λοιπόν και σχηματικά ως ένωση δυο διαστημάτων.

http://dmentrard.free.fr/GEOGEBRA/Maths/Elementaire/reglecalcul.html

Τι μαθηματικά κάνω;: 

Τα σχετικά με τη δράση μαθηματικά, εντάσσονται στην κατηγορία Αρθμοί και Πράξεις.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Το νέο πιλοτικό Πρόγραμμα Σπουδών για την Προσχολική και την Πρώτη Σχολική Ηλικία πριλαμβάνει μαθησιακούς στόχους σχετικούς με την πράξη της Πρόσθεσης αλλά και τη Διάταξη ποσοτήτων και αριθμών.