Μήκη, Συμμετρία, Κύκλοι, Ημικύκλια

Προυσινούδη Νίκη
Λογισμικά_δυναμική: 
Προσέγγιση Δράσης: 
Περιγραφή Δράσης: 

Η άσκηση αποτελείται από τρία ζητούμενα. Το πρώτο ζητούμενο προτρέπει τα παιδιά να συγκρίνουν τα μήκη των ευθύγραμμων τμημάτων που δίνονται, δηλαδή να αποφασίσουν ποιο είναι μεγαλύτερο και ποιο μικρότερο καθώς επίσης και το μαγαλύτερο και το μικρότερο όλων.

Το δευτερο ζητούμενο αφορά τη συμμετρία. Ζητείται από τα παιδιά να σχεδιάσουν τα αντίστοιχα συμμετρικά ευθύγραμμα τμήματα ως προς τον άξονα yy'.

Το τρίτο ζητούμενο, εφόσον έχει παρουσιαστεί ο κύκλος και το ημικύκλιο, ζητείται από τα παιδιά να ζωγραφίσουν έναν ήλιο και ένα φεγγαρι με τη χρήση των δυο αυτών εργαλείων. Ακολούθως, μπορούμε να ζητήσουμε από τα παιδιά να ζωγραφίσουν άλλα αντικείμενα τα οποία μπορούν να σκεφτούν με τη χρήση του κύκλου και του ημικυκλίου. Στόχος είναι τα παιδιά αφενός μεν να κατανοήσουν τη σχέση του κύκλου με το ημικύκλιο, αφετέρου δε να εντοπίσουν τα σχήματα αυτά σε διάφορα αντικείμενα και να προσπαθησουν να τα σχεδιάσουν.

Τι μαθηματικά κάνω;: 

Τα μαθηματικά τα οποία εμπλέκονται στην παρούσα άσκηση εντάσσονται στην κατηγορία της Γεωμετρίας. Έχουμε σύγκριση μήκους, συμμετρία ως προς άξονα, και τα σχήματα, κύκλος και ημικύκλιο.

Αρχεία εργασίας: